we started working here three years ago

Câu hỏi:

03/04/2020 53,174

Bạn đang xem: we started working here three years ago

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

We started working here three years ago

A. We have worked here for three years

Đáp án chủ yếu xác

B. We worked here for three years

C. We will work here for three years

D. We have no longer worked here for three years

Đáp án A

Dịch nghĩa: Chúng tôi chính thức thao tác làm việc ở phía trên thân phụ năm trước đó.

= A. Chúng tôi vẫn thao tác làm việc ở phía trên được thân phụ năm rồi.

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện biểu diễn miêu tả những hành vi xẩy ra nhập quá khứ, vẫn tồn tại tiếp tục ở thời điểm hiện tại và rất có thể còn kéo dãn cho tới sau này.

Cấu trúc: S + started + V-ing + thời gian

= S + have/has + since/for + mốc thời gian/khoảng thời gian

Các đáp án còn lại:

B. Chúng tôi vẫn thao tác làm việc ở phía trên nhập 3 năm.

C. Chúng tôi tiếp tục thao tác làm việc ở phía trên nhập 3 năm.

D. Chúng tôi không hề thao tác làm việc ở phía trên được 3 năm nữa.

Các đáp án B, C sai vì như thế phân chia sai thì. Đáp án D sai về nghĩa

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

That is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate

A. matter

B. place

C. attention

D. situation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday

Câu 3:

Xem thêm: tải microsoft office miễn phí cho win 10

Neither the students nor their lecturer _________ English in the classroom

A. have used

B. use

C. are using

D. uses

Câu 4:

The more you study during semester, _________ the week before the exam.

A. you have to tát study the less

B. the less you have to tát study

C. the least you have to tát study

D. the study less you have

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Caroline refuse taking the job given to tát her because the salary was not good

A. taking

B. given

C. because

D. was

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a phối of English qualifications, generally taking by secondary students at the age of 15-16 in England

A. the name

B. a phối of

C. taking

D. at the age

Xem thêm: bài tập 12 thì trong tiếng anh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK