vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 27

Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 27

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)

7ha = …….m2

16ha = ……..m2

1km2 = ……..ha

40km2 = ………ha

\(\eqalign{
& {1 \over {10}}ha\, = \……….{m^2} \cr
& {1 \over 4}ha = \…………{m^2} \cr
& {1 \over {100}}k{m^2} = ………ha \cr
& {2 \over 5}k{m^2} = ………..ha \cr} \) 

b)

40 000m2 = ……….ha                       2600ha = ………km2

700 000m2 = ………ha                      19 000ha = ………km2

2. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

a) 54km2 < 540 ha      

b) 71ha > 80 000m2           

c) \(5{m^2}\,8d{m^2} = 5{8 \over {10}}{m^2}\,\,\,\,\,\,\,\)

3. Diện tích của Hồ Tây là 440ha, diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây bao nhiêu mét vuông?

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

 

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

A. 3ha                                                      B. 30ha

C. 300ha                                                  D. 3000ha

Đáp án

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)

7ha = 70 000m2

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến 30/4

16ha = 160 000m2

1km2 = 100 ha

40km2 = 4000ha

\(\eqalign{
& {1 \over {10}}ha\, = \,1000{m^2} \cr
& {1 \over 4}ha = \,2500{m^2} \cr
& {1 \over {100}}k{m^2} = 1ha \cr
& {2 \over 5}k{m^2} = 40ha \cr}\) 

b)

40 000m2 = 4 ha                           2600ha = 26 km2

700 000m2 = 70 ha                       19 000ha = 190 km2

2. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

a) 54km2 < 540 ha              S

b) 71ha > 80 000m2            Đ         

c) \(5{m^2}\,8d{m^2} = 5{8 \over {10}}{m^2}\)    S

3. 

Tóm tắt

 

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây là:

670 – 440 = 230 (ha)

230ha = 2 300 000 (m2)

Đáp số: 2 300 000 m2

4. 

Diện tích hình chữ nhật là:

300 x 100 = 30 000 m2

Vậy phải khoanh tròn vào A.

Xem thêm: sơ đồ tư duy đoàn thuyền đánh cá