vở bài tập toán lớp 5 bài 143

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 bài xích 143 Vở bài xích luyện (SBT) Toán 5 luyện 2. 1. Viết bên dưới dạng phân số thập phân (theo mẫu)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 143

1. Viết bên dưới dạng phân số thập phân (theo mẫu) :

a.  \(0,4 = {4 \over {10}}\)

1,2 = …………

0,7 = …………

4,25 = …………

0,93 = …………

5,125 = …………

b. \({1 \over 4}\) = …………

\({4 \over {25}}\) = …………

\({3 \over 5}\) = …………

\({5 \over 8}\) = …………

2.

a.  Viết bên dưới dạng tỉ số Xác Suất (theo mẫu) :

0,25 = 25%

0,6 = …………

7,35 = …………

b. Viết bên dưới dạng số thập phân :

35% = …………

8% = …………

725% = …………

3. Viết số đo bên dưới dạng số thập phân (theo mẫu) :

a. \({1 \over 2}\) giờ = 0,5 giờ

\({3 \over 4}\) phút = …………

\(1{1 \over 5}\) giờ = …………

b. \({5 \over 2}m\) = …………

\({3 \over 5}km\) = …………

\({1 \over 5}kg\) = …………

\({8 \over 5}l\) = …………

\({9 \over {10}}{m^2}\) = …………

\({{65} \over {100}}{m^2}\) = …………

4.

a. Viết những số 6,3 ; 6,25 ; 3,97 ; 5,78 ; 6,03 theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn :

Xem thêm: Nguồn sỉ giày sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

b. Viết những số chín,32 ; 8,86 ; 10 ; 10,2 ; 8,68 theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu :

5. Viết số thập phân tương thích nhập khu vực chấm, sao cho tới :

a. 0,2

b. 0,11

Bài giải

1.

a.

\(\eqalign{
& 0,4 = {4 \over {10}} \cr
& 0,7 = {7 \over {10}} \cr
& 0,93 = {{93} \over {100}} \cr
& 1,2 = {{12} \over {10}} \cr
& 4,25 = {{425} \over {100}} \cr
& 5,125 = {{5125} \over {1000}} \cr} \)

b.  

\(\eqalign{
& {1 \over 4} = {{25} \over {100}} \cr
& {4 \over {25}} = {{16} \over {100}} \cr
& {3 \over 5} = {6 \over {10}} \cr
& {5 \over 8} = {{625} \over {1000}} \cr} \)

2. Hướng dẫn

7,35 = (7,35 ⨯ 100)%

0,25 = 25%

0,6 = 60%

7,35 = 735%

b. 35% = 0,35

8% = 0,08

725% = 7,25

3.

a. \({1 \over 2}\) giờ = 0,5 giờ

 \({3 \over 4}\) phút = 0,75 phút

\(1{1 \over 5}\) giờ = \({6 \over 5}\) giờ = \({{12} \over {10}}\) giờ = 1,2 giờ

b. \({5 \over 2}\)m = 2,5m

\(\eqalign{
& {3 \over 5}km = 0,6km \cr
& {1 \over 5}kg = 0,2kg \cr
& {8 \over 5}l = 1,6l \cr
& {9 \over {10}}{m^2} = 0,9{m^2} \cr
& {{65} \over {100}}{m^2} = 0,65{m^2} \cr} \)

4.

a. Từ bé xíu cho tới rộng lớn : 3,97; 5,78; 6,03; 6,25; 6,3

b. Từ rộng lớn cho tới bé xíu : 10,2; 10; 9,32; 8,86; 8,68.

5.

a. 0,2

b. 0,11

 

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1