vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 bài 160 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) \({2 \over 5} + {1 \over 5}=\)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

\({3 \over 5} – {2 \over 5}=\)

\({3 \over 5} – {1 \over 5}=\)

\({1 \over 5} + {2 \over 5}=\)

b) \({1 \over 3} + {5 \over {12}}=\)

\({9 \over {12}} – {1 \over 3}=\)

\({9 \over {12}} – {5 \over {12}}=\)

\({5 \over {12}} + {1 \over 3}=\)

2. Tính

a) \({2 \over 7} + {3 \over 8}=\)

\({4 \over 8} – {2 \over 6}=\)

b) \({3 \over 4} + {1 \over 6}=\)

\({3 \over 4} – {2 \over 5}=\)

3. Tìm x:

a) \(x+{1 \over 3} = {4 \over 5}\)                                          b) \(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\) 

4. Diện tích một vườn hoa sử dụng như sau:

\({3 \over 4}\) diện tích dùng để trồng hoa

\({1 \over 5}\) diện tích vườn dùng để làm đường đi.

a) Diện tích phần còn lại để xây bể nước bằng bao nhiêu phần diện tích của vườn hoa?

b) Tính diện tích phần xây dựng bể nước, biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 15m.

5. Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được \({2 \over 5}\) m. Con sên thứ hai trong \({1 \over 4}\) giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu?

1.

a) \({2 \over 5} + {1 \over 5} = {3 \over 5};\)

\({3 \over 5} – {2 \over 5} = {1 \over 5};\)

\({3 \over 5} – {1 \over 5} = {2 \over 5};\)

\({1 \over 5} + {2 \over 5} = {3 \over 5};\)

b) \({1 \over 3} + {5 \over {12}} = {{4 + 5} \over {12}} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

\({9 \over {12}} – {1 \over 3} = {{9 – 4} \over {12}} = {5 \over {12}}\)

\({9 \over {12}} – {5 \over {12}} = {4 \over {12}} = {1 \over 3}\)

\({5 \over {12}} + {1 \over 3} = {{5 + 4} \over {12}} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

2.

a) \({2 \over 7} + {3 \over 8} = {{16 + 21} \over {56}} = {{37} \over {56}}\)

Xem thêm: cách viết hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch

\({4 \over 8} – {2 \over 6} = {{24 – 16} \over {48}} = {8 \over {48}} = {1 \over 6}\)

b) \({3 \over 4} + {1 \over 6} = {{18 + 4} \over {24}} = {{22} \over {24}} = {{11} \over {12}}\)

\({3 \over 4} – {2 \over 5} = {{15 – 8} \over {20}} = {7 \over {20}}\)

3. 

a) \(x+{1 \over 3}={4 \over 5}\)                                          

             \(x={4 \over 5}-{1 \over 3}\)                                               

              \(x={7 \over {15}}\) 

b)                                                 

\(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\)

         \(x={2 \over 7}+{1 \over 2}\)

         \(x={{11} \over {14}}\) 

4. 

Tóm tắt

Trồng hoa: \({3 \over 4}\) diện tích

Đường đi: \({1 \over 5}\) diện tích

Còn lại: ….? Diện tích

a) Diện tích còn lại để xây bể nước là:

\(1 – \left( {{3 \over 4} + {1 \over 5}} \right) = {1 \over {20}}\) (diện tích vườn hoa)

b) Diên tích vườn hoa là:

\(20 \times 15 = 300({m^2})\)

Diện tích phần xây bể nước là :

300 : 20 = 15 \(({m^2})\)

Đáp số: \({1 \over {20}}\) diện tích vườn hoa

\(15{m^2}\) diện tích phần xây bể nước

5. 

Tóm tắt:

\({1 \over 4}\)giờ = 15 phút; \({2 \over 5}\) m = 40cm

Con sên thứ nhất 15 phút bò được 40cm.

Con sên thứ hai 15 phút bò được 45cm.

Xem thêm: bánh sinh nhật cho bé gái 1 tuổi

Con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất là 45 – 40 = 5(cm)

Đáp số: 5cm