tiếng anh lớp 5 tập 2 unit 11

Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục share mang đến chúng ta những bài bác luyện giờ anh lớp 5 unit 11. Hãy theo dõi dõi nhé.

Xem tức thì cơ hội học tập kể từ vựng siêu tốc và lưu giữ lâu bên trên trên đây nhé: 

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 tập 2 unit 11

Video chỉ dẫn cơ hội học tập kể từ vựng siêu tốc – Ms Thuy KISS English

Bài luyện giờ Anh lớp 5 Unit 11 canh ty học viên tập luyện và nâng lên tài năng giờ Anh trải qua việc mày mò những chủ thể về “What’s the matter with you”. Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục share mang đến chúng ta những bài bác luyện giờ anh lớp 5 unit 11 nhằm thực hành thực tế nhé.

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11

Lesson 1

STT   TỪ VỰNG  TỪ LOẠI  DỊCH NGHĨA
1    Matter(n)    vấn đề
2    Headache (n)    nhức đầu 
3    Fever(n)    sốt 
4    Doctor(n)    chưng sĩ 
5    Toothache(n)    nhức răng
6    Earache(n)    nhức tai 
7    Sore throat (n)    nhức họng
8    Stomachache (n)    nhức bụng
9    Voice(n)    giọng nói 
10    Healthy(adj)    đảm bảo chất lượng mang đến mức độ khỏe

Lesson 2

  STT     TỪ VỰNG    TỪ LOẠI   DỊCH NGHĨA 
1    Corner(n)góc 
2    Backache (n)đau lưng 
3    Rest(n)nghỉ ngơi 
4    Karate(n)môn võ karate 
5    Heavy (adj)nặng 
6  Dentist (n)nha sĩ 

Lesson 3

  STT   TỪ VỰNG  TỪ LOẠI   DỊCH NGHĨA 
1    Regular(adv)  một cơ hội đều đặn 
2    Nails(n)  móng tay 
3    Cough (v)  ho 
4    Temperature (n)  sức nóng độ 
5    Carry(v)  đem, vác 
6    Problem(n)  vấn đề 
7  Advice(n)  lời nói khuyên 
8  Sick(n)  ốm
9  Go đồ sộ the doctor (v)  tiếp cận chưng sĩ
10  Go đồ sộ the dentist (v)  tiếp cận nha sĩ 
11  Go đồ sộ the hospital (v)  tiếp cận bệnh dịch viện 

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Trắc Nghiệm

Bài 1: Loại kể từ ko phù hợp

​​1. a. cough b. weak c. headache d. sore throat

2. a. sunburn b. toothache c. earache d. unhealthy

3. a. sick b. temperature c. tired d. weak

4. a. flu b. stomachache c. cold d. fat

5. a. sleep b. happy c. live d. smile

6. a. feel b. healthy c. well d. tired

7. a. fat b. big c. matter d. small

8. a. fever b. dentist c. nurse d. doctor

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1.  You should bởi morning exercise. It’s good……………….your health

A.  for

B. on

C. at

D. out

2.  I…………..go đồ sộ the doctor now. I’m sick

A. like

B. love

C. want

D. must

3. …………go out! It’s raining now

A.  Don’t

B. Doesn’t 

C. Do

D. Does

4. Hoa always has breakfast before………to school

A. going

B. went

C. go

D. goes

5.  Phong eats too much meat. …………should eat more vegetables.

A. Him

B. He

C. His

D. Her

Bài 3: Đọc và lựa chọn đáp án đúng

My name is Nam. Today is Monday but I can’t go đồ sộ school because I have a headache. The doctor tells bầm đồ sộ take medicine and relax. I should relax and shouldn’t study very much. It’s not good for my health. My friends Hoa  can’t go đồ sộ school, either. She has a bad toothache. She must go đồ sộ the dentist. The dentist advises her not đồ sộ eat sweets. She shouldn’t eat ice cream and drink coke, either. These kinds of food are good for her.

1. What day is it today?

  • It’s…………………….

A. Sunday

B. Monday

C. Tuesday

D. Saturday

2. Why can’t Nam go đồ sộ school?

  • Because he has…………………

A. a headache

B. a toothache

C. a backache

D. a stomachache

3. What should Nam do?

  • He should take medicine and…………

A. sleep

B. watch TV

C. relax

D. eat pizzas

4. What is the matter with Linda?

Xem thêm: Hướng dẫn cách pha màu Acrylic vẽ giày thật phong cách

  • She has…………………….

A. an earache

B. a backache

C. a sore eyes

D. a toothache

5. What shouldn’t Hoa do?

  • She shouldn’t eat ice cream and drink

A. coke

B. water

C. orange juice

D. milk

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Tự Luận

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Tự Luận
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Tự Luận

Bài 1: Sắp xếp và hoàn thành xong câu

1. Rest/ bed/ She/ a/ takes/ her/ in.

________________________.

2. Exercise/ morning/ is/ health/ doing/ for/ good.

__________________________________.

3. Should/ healthy/ We/ eat/ foods/ much.

________________________________.

4. Pupils/ class/ today/ many/ can’t/ to/ come.

______________________________.

5. Good/ a/ should/ have/ breakfast/ you.

____________________________.

6. Shouldn’t/ cream/ you/ ice/ eat.

__________________________.

7. Things/ she/ carry/ heavy/ shouldn’t.

___________________________.

8. Week/ had/ last/ sore/ he/ a/ throat.

_______________________________.

9. Hear/ sorry/ I’m/ about/ very/ health/ your/ đồ sộ.

______________________________.

10. Dentist/ to/ I/ the/ go/ should.

__________________________.

11. Makes/ people/ fever/ don’t/ well/ feel.

_________________________________.

12. Twice/ brush/ We/ a/ should/ day/ teeth/ our.

__________________________________.

13. headache/ Lan/ bad/ a/ has/ shouldn’t/ and/ TV/ watch/ she.

__________________________________.

14. had / Ha /to /the/ toothache/ dentist/ because/ went/ she /a/.

_______________________________

15. My / stomach ache /has/ grandfather /a/.

_______________________________

Bài 2: Hoàn trở thành đoạn văn

Because; am not; school; doctor; has;

It’s very cold today. Some pupils are not in (1)……………………… Among them are Peter, Linda and Quan. Peter can’t come đồ sộ class because she (2)……………………..a sore throat. Linda is at trang chủ (3)…………………….. she has a bad cold. Quan went đồ sộ the (4)………………… because he has a stomach ache. I (5)………………………….very happy because I miss my friends!

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lại

1. Last week my family move for a new house.

2. What’s the matter of you, Lan?

3. Don’t stay up ví early, it’s bad for your health.

4. He has strong white teeth because he brush his teeth regularly.

5. She should goes đồ sộ bed early.

6. My father have a sore throat.

7. What didn’t Nam go đồ sộ school yesterday?

8. Where are you yesterday?

9. We are going đồ sộ visited our teachers.

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày Converse thời trang và cá tính

10. She can’t speak because she has an sore throat.

Lời Kết

Trên đó là những vấn đề về bài bác luyện giờ anh lớp 5 unit 11 nhưng mà KISS English ham muốn đưa về cho mình. Hy vọng nội dung bài viết này thích hợp và hữu dụng với các bạn. Chúc các bạn mang 1 buổi học tập sung sướng và hiệu suất cao. 

Xem thêm thắt đoạn phim của KISS English: