tiếng anh 7 unit 5 skills 1

Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức: Unit 5: Food and drink (Global success)

Skills 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

 (Làm việc bám theo cặp. Thảo luận những thắc mắc sau.)

1. Is pho popular in your neighborhood?

(Phở sở hữu thông dụng ở chống của khách hàng không?)

2. When can we have pho?

(Chúng tao ăn phở vô khi nào?)

3. What are the main ingredients of pho?

(Nguyên liệu chủ yếu của phở là gì?)

1. Yes, it is.

(Có.)

2. We have it in the morning.

(Chúng tao ăn phở vô buổi sáng sớm.)

3. The main ingredients of pho are noodles and beef or chicken,…

(Nguyên liệu chủ yếu của phở là bánh phở và thịt trườn hoặc gà,…)

2. Read Phong’s blog. Match the underlined words in the text with their meanings.

(Đọc blog của Phong. Nối những kể từ được gạch men chân vô văn bạn dạng với nghĩa của bọn chúng.)

1. snack a. cooking something slowly, often in water
2. taste b. the flavour of something
3. broth c. soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water
4. stewing d. a small meal, usually eaten in a hurry
5. boneless e. without bones.

Pho is a special kind of traditional Vietnamese dish. Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken. It is one of the most common dishes you will find in Viet Nam. People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack. Pho has a very special taste. The rice noodles are made from the best kind of rice. There are two main kinds of pho: pho bo (beef noodle soup) and pho ga (chicken noodle soup). The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot. The meat (beef and chicken) served with pho is boneless and cut into thin slices … It’s really delicious! Tell má about a popular dish in your area!

Posted by Phong on Feb 22 at 5.30 p.m. 

1-d

2-b

3-b

4-a

5-e

Hướng dẫn dịch:

Phở là một trong những đồ ăn truyền thống lâu đời quan trọng của VN. Thành phần chủ yếu của chính nó là mì gạo và những lát thịt trườn hoặc thịt gà. Đây là một trong những trong mỗi đồ ăn thông dụng nhất tuy nhiên các bạn sẽ nhìn thấy ở VN. Người tao hương thụ phở vào cụ thể từng thời gian trong thời gian ngày, cho dù là nhằm ăn khuya. Phở sở hữu một mùi vị rất rất quan trọng. Sợi phở được sản xuất kể từ loại gạo thích hợp nhất. Có nhì loại phở chính: phở trườn và phở gà. Nước sử dụng cho tới phở được hầm tự xương trườn hoặc xương gà vô một thời hạn nhiều năm vô một cái nồi to lớn. Thịt (bò, gà) dùng kèm với phở được rút xương và rời trở thành từng miếng mỏng manh … Thật là ngon! Hãy kể cho tới tôi nghe về một đồ ăn thông dụng vô chống của bạn!

3. Read Phong’s blog again and circle the correct answer A, B, or C. 

(Đọc lại blog của Phong và khoanh tròn trĩnh câu vấn đáp đích A, B hoặc C.)

1. The text is mainly about _______.

A. pho, a popular dish in Viet Nam

B. popular dishes in Viet Nam

C. different ways to lớn cook pho

2. Pho is made mainly with _______.

A. rice noodles and beef or chicken

B. rice, pork, and vegetables

C. fish, shrimp, and noodles

3. We enjoy pho ________.

A. only for breakfast

B. for lunch and dinner

C. at any time of the day

4. To make noodles for pho, we use __________.

A. a variety of sticky rice

B. the best kind of rice

Xem thêm: hình xăm tôn ngộ không cưỡi kỳ lân

C. eggs and rice flour

5. The broth for pho is made by ________.

A. slowly cooking beef or chicken bones

B. cooking beef or chicken with fish sauce

C. boiling potatoes and chicken bones for a long time

1. A

2. A

3. C

4. B

5. A

1. A: The text is mainly about pho, a popular dish in Viet Nam.

(Đoạn văn bạn dạng đa số phát biểu về phở, đồ ăn thông dụng bên trên VN.)

Thông tin: The text mentions a special kind of traditional Vietnamese dish – Pho => Reject B. popular dishes in Viet Nam.

(Văn bạn dạng nói đến một loại đồ ăn truyền thống lâu đời quan trọng của VN – Phở -> Loại vứt B. đồ ăn thông dụng ở VN.)

The text talks about the time to lớn eat pho, how to lớn cook the broth, a way to lớn cook pho and kinds of pho => Reject C. different way to lớn cook pho

(Đoạn văn nói tới thời hạn ăn phở, cơ hội nấu nướng nước sử dụng, cơ hội nấu nướng phở và những loại phở => Loại vứt C. cơ hội nấu nướng phở không giống nhau)

2. A: Pho is made mainly with rice noodles and beef or chicken.

(Phở đa số được sản xuất kể từ bún gạo and thịt trườn hoặc thịt gà.)

Thông tin: Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken.

(Thành phần chủ yếu của chính nó là mì gạo và những lát thịt trườn hoặc thịt gà.)

3. C: We enjoy pho at any time of the day.

Thông tin: People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack.

(Người tao hương thụ phở vào cụ thể từng thời gian trong thời gian ngày, cho dù là nhằm ăn khuya.)

4. B: To make noodles for pho, we use the best kind of rice.

(Để thực hiện sợi phở, tất cả chúng ta sử dụng loại gạo cực tốt.)

Thông tin: The rice noodles are made from the best kind of rice. (Sợi phở được sản xuất kể từ loại gạo thích hợp nhất.)

5. A: The broth for pho is made by slowly cooking beef or chicken bones.

(Nước sử dụng cho tới phở được tạo ra tự nấu nướng đủng đỉnh xương trườn hoặc gà)

Thông tin: The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot.

(Nước sử dụng cho tới phở được hầm tự xương trườn hoặc xương gà vô một thời hạn nhiều năm vô một cái nồi to lớn.)

Speaking

4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it.

(Ghi chú về một loại món ăn hoặc đồ uống thông dụng vô chống của khách hàng. Hãy nghĩ về về những bộ phận chủ yếu của chính nó, gia tốc và thời gian chúng ta sử dụng nó.)

Food or drink

Ingredients

How often and when

 

 

Food or drink Ingredients How often and when 
Sticky rice Long-grain sticky rice On special occasion or breakfast

5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to lớn talk about a popular food and drink in your area.

(Làm việc bám theo group 3 hoặc 4. Lần lượt nói tới món ăn và đồ uống thông dụng vô chống của khách hàng.)

Xem thêm: những hình ảnh anime buồn đẹp nhất

The popular food in my area is sticky rice. Its main ingredient is sticky rice. We usually have it for breakfast or on some special occasions.

Dịch:

Thức ăn thông dụng ở chống của tớ là xôi. Thành phần chủ yếu của chính nó là gạo nếp. Chúng tôi thông thường sở hữu nó vô bữa sáng sủa hoặc vô một số trong những khi quan trọng.