spend on là gì

Cấu trúc Spend vô giờ đồng hồ Anh?

1. Cách sử dụng Spend

Cấu trúc Spend dùng để làm chỉ tầm thời hạn đang được dùng, dành riêng rời khỏi, tiêu hao thời hạn nhằm thao tác gì tê liệt. Cấu trúc Spend còn được gọi với cái thương hiệu “cấu trúc dành riêng thời hạn nhằm thực hiện gì”.

2. Cấu trúc Spend vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc: S + spend + time/money + V-ing

Bạn đang xem: spend on là gì

→ Spend dùng để làm thao diễn mô tả việc tiêu hao chi phí vào trong 1 việc nào là tê liệt.

Eg. Spend something I’ve spent all my money already.

→ Mà tôi đang được xài không còn chi phí rồi.

Eg. Spend something on something/on doing something She spent $100 on a new dress.

→ Cô ấy đang được chi 100 đô la cho 1 cái váy mới nhất.

Eg. Spend (something doing something) The company has spent thousands of dollars updating their computer systems.

→ Công ty đang được chi hàng nghìn đô la update những khối hệ thống PC của mình.

Eg. I just can’t seem đồ sộ stop spending.

→Tôi nhượng bộ như ko thể ngừng đầu tư.

Eg. He spends a lot of time cleaning her classroom.

→ Anh ấy dành riêng thật nhiều thời hạn nhằm vệ sinh chống học tập của tớ.

Eg. My father spent years building up him collection.

→ Thầy của tôi đang được để nhiều năm nhằm thi công lên bộ thu thập của ông ấy.

Eg. We have spent $69 million raising funds for charity.

→Chúng tôi dành riêng 69 tỷ đô nhằm tạo ra quỹ kể từ thiện

Cấu trúc spend time và spend money

3. Cách dùng những cấu hình Spend

Cấu trúc: S + Spend + time/money + on + N/something + …

→ Người nào là đó dành riêng rời khỏi từng nào thời hạn, gia tài vào trong 1 cái gì tê liệt.

Example Ken spends 3 hours on her homework.

Cấu trúc: S + Spend + time/money + (on) + Doing…

→ Người nào là đó dành riêng rời khỏi từng nào thời hạn, gia tài nhằm thao tác nào là tê liệt.

Example Jim spends a lot of money repairing his xế hộp.
Example We spend three hours cleaning our house

Chú ý: Spend phân chia động kể từ theo đòi thời của câu và theo đòi công ty ngữ đứng phần bên trước.

Cách viết lách lại câu với cấu hình Spend

Một số cơ hội dùng cấu hình Spend time vô giờ đồng hồ Anh.

Cách viết lách lại câu với cấu hình Spend

1. Viết lại câu kể từ Spend quý phái Waste

Spend = Waste = xài tốn

Cấu trúc:  S + Spend + time/money + (on) + Ving/N…

→ S + Waste + time/money + (on) + Ving/N…

E.g. I spend a lot of time on day – dreaming.

→ Tôi dành riêng thật nhiều thời hạn nhằm mộng mơ.

E.g. I waste a lot of time on day – dreaming.

→ Tôi tốn thật nhiều thời hạn nhằm mộng mơ.

2. Viết lại câu kể từ Spend quý phái It take

Cấu trúc: S + Spend + time/money + Ving/N…

→ It takes + somebody + time/money + đồ sộ Vinf…

E.g. She spent hours trying đồ sộ repair the xế hộp.

→ Cô ấy đang được để nhiều giờ nhằm nỗ lực thay thế con xe.

E.g. It took her hours đồ sộ try đồ sộ repair the xế hộp.

→ Cô ấy đang được để nhiều giờ nhằm nỗ lực thay thế con xe.

3. Một số cấu hình không giống của Spend

Cấu trúc: S + Spend + something + Ving + something…

E.g. My parents spent about $500 rebuilding the house.

→  Thầy u của tôi đang được dành riêng khoảng tầm 500 đô nhằm thay thế lại căn nhà.

Cấu trúc: S + Spend + something + on + something…

E.g. Tom is spending more on clothings kêu ca he used đồ sộ.

→ Tom đang được dành riêng thật nhiều mang lại ăn mặc quần áo hơn trước đây tê liệt.

Chú ý: Sau 2 cấu hình bên trên của Spend rất có thể đi kèm theo tiếp sau đó là “with someone”.

Cấu trúc spend time cút với V_ing

Thành ngữ dùng với Spend

Cấu trúc: Spend the night with somebody

E.g. My daughter’s spending the night with a friend.

→ Con gái tôi dành riêng xuyên đêm qua chuyện với cùng 1 người chúng ta.

Cấu trúc: Also spend the night together

→ Cùng qua chuyện tối với nhau

Cấu trúc: To stay with someone for a night.

→ Tại lại với ai tê liệt vô một tối.

So sánh spend và take

Cấu trúc không giống của Spend: Spend itself = stop (dừng lại)

E.g. Fortunately, the tsunami finally spent itself.

→ May mắn thay cho, cơn sóng thần đang được tạm dừng.

Cấu trúc It takes

Có 2 cơ hội dùng cấu hình It takes:

  • Để chỉ lượng thời hạn quan trọng so với ngẫu nhiên ai nhằm triển khai, hoàn thành xong việc làm chắc chắn. Khối lượng thời hạn tê liệt rất có thể là ước lượng hoặc là số lượng rõ ràng.
  • Để chỉ lượng thời hạn quan trọng so với một đối tượng người sử dụng rõ ràng nhằm triển khai, hoàn thành xong việc làm chắc chắn.

Cấu trúc: It takes/ took (sb) + time + đồ sộ V

→ Ai tê liệt dành/mất từng nào thời hạn nhằm thao tác gì.

E.g.

  • It takes years đồ sộ learn đồ sộ play guitar. – Cần nhiều năm nhằm học tập nghịch tặc guitar.
  • It took mạ one hour đồ sộ cook. – Tôi dành riêng một giờ nhằm nấu bếp.
  • It takes Jill 10 minutes đồ sộ put on her makeup. – Jill dành riêng 10 phút nhằm makeup.
  • It takes us 30 minutes đồ sộ walk đồ sộ school. – Chúng tôi mất mặt nửa tiếng nhằm tiếp cận ngôi trường.

Bài tập luyện dùng cấu hình Spend

Bài tập luyện 1: Khoanh tròn trặn vô đáp án đúng

1. My father often … 8 hours a day working in the factory.

A. Spends

B. Spent

2. You should not … The whole day on computer games.

A. To waste

B. Waste

3. Jim spends a little time … His homework.

A. On

B. In

4. Girls often waste hours … Buying one pair of shoes.

A. On

B. In

5. How long did you spend on …?

A. Doing your housework

B. To bởi your housework

6. My sister always … Money on clothes.

A. Waste

B. Wastes

Bài tập luyện 2: Viết lại câu dùng cấu hình phù hợp

1. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

2. I spend two hours doing my homework everyday.

Xem thêm: lùn 1m50 cách phối đồ cho người lùn mập

3. It takes Jess 30 minutes đồ sộ remove her makeup everyday.

4. I spent one hour and 40 minutes watching the “EXIT” movie in the cinema.

5. They used đồ sộ walk đồ sộ school in half an hour.

6. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

7. She spends trăng tròn minutes washing her dog every week.

Bài tập luyện 3: Hoàn trở thành những câu sau dùng Spend/Spend time/Spend money

1. At the same time, credit thẻ companies and hire purchase outfits are queuing up đồ sộ let us _____ we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích mạ or my friends ever had any real money đồ sộ _____ at the mall.

3. Corporate America’s reluctance đồ sộ _____and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will _____ two weeks in nước Australia surviving on rice and water.

5. The average _____per child is continuing đồ sộ rise year-on-year.

6. The total _____ on both the games and the advertising for the Third Place chiến dịch is around €3 million.

7. Most of its advertising _____ goes đồ sộ local newspapers, much of it in Britain, and đồ sộ local radio stations.

8. We had an average _____ of 500 lỗi per year on new books

9. People who _____ that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you _____ on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average _____ .

12. Health Boards around the country lowered their advertising _____ by up đồ sộ 50 per cent in recent months in order đồ sộ trim costs.

13. We _____ a lot of energy trying đồ sộ be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we _____ per pupil makes a difference.

15. ‘They _____ a lot of time with Bradley and I just filled up when they told mạ what they were doing,’ she said.

16. Being a board thành viên of our local animal shelter, I know that much of the money we _____ on vet services goes đồ sộ vaccinations.

17. Moreover, the average _____ by overseas visitors in the county is significantly less kêu ca in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out and _____ on their own too.

19. I’d _____ whatever money I had đồ sộ hire investigators đồ sộ come down, đồ sộ follow people, đồ sộ look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would _____ all my money in the bar.

21. So adults had more money đồ sộ _____ on goods and services and invest in their families’ education.

22. Microsoft group marketing manager Nick McGrath likens the _____ đồ sộ the amount used in launching a new xế hộp.

23. Our hope is that we don’t have đồ sộ actually _____ all the money.

24. Last week the town council passed a motion đồ sộ _____ a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 kêu ca the average _____ of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts đồ sộ an aggregate _____ of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising _____ and monitors the sites from which punters travel đồ sộ place bets.

28. While some complaint of London prices, the average _____ is around £30, all in.

29. Advertising _____ all but dried up over July and August.

30. The directories secure seven percent of the advertising _____ in Ireland.

Đáp án bài bác tập luyện vận dụng

Đáp án bài bác tập luyện 1

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. B

Đáp án bài bác tập luyện 2

1. It takes us 30 minutes đồ sộ review our lesson before class.

2. It takes mạ two hours each day đồ sộ bởi my homework.

3. Jess spends 30 minutes removing her makeup every day.

4. It took mạ one hour and 40 minutes đồ sộ watch the “EXIT” movie in the cinema.

5. It took them half an hour đồ sộ walk đồ sộ school.

6. It took Son Naeun 5 days đồ sộ visit Danang.

7. It took her trăng tròn minutes đồ sộ wash her dog every week.

Đáp án bài bác tập luyện 3

1. At the same time, credit thẻ companies and hire purchase outfits are queuing up đồ sộ let us spend money we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích mạ or my friends ever had any real money đồ sộ spend at the mall.

3. Corporate America’s reluctance đồ sộ spend and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will spend two weeks in nước Australia surviving on rice and water.

5. The average spend per child is continuing đồ sộ rise year-on-year.

6. The total spend on both the games and the advertising for the Third Place chiến dịch is around €3 million.

7. Most of its advertising spend goes đồ sộ local newspapers, much of it in Britain, and đồ sộ local radio stations.

8. We had an average spend of 500 lỗi per year on new books

9. People who spend that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you spend on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average spend.

12. Health Boards around the country lowered their advertising spend by up đồ sộ 50 percent in recent months in order đồ sộ trim costs.

13. We spend a lot of energy trying đồ sộ be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we spend per pupil makes a difference.

15. ‘They spend a lot of time with Bradley and I just filled up when they told mạ what they were doing,’ she said.

16. Being a board thành viên of our local animal shelter, I know that much of the money we spend on vet services goes đồ sộ vaccinations.

17. Moreover, the average spend by overseas visitors in the county is significantly less kêu ca in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out and spend money on their own too.

19. I’d spend whatever money I had đồ sộ hire investigators đồ sộ come down, đồ sộ follow people, đồ sộ look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would spend all my money in the bar.

21. So adults had more money đồ sộ spend on goods and services and invest in their families’ education.

22. Microsoft group marketing manager Nick McGrath likens the spend đồ sộ the amount used in launching a new xế hộp.

23. Our hope is that we don’t have đồ sộ actually spend all the money.

24. Last week the town council passed a motion đồ sộ spend a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 kêu ca the average spend of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts đồ sộ an aggregate spend of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising spend, and monitors the sites from which punters travel đồ sộ place bets.

28. While some complaints about London prices, the average spend is around £30, all in.

Xem thêm: tải microsoft office miễn phí cho win 10

29. Advertising spent all but dried up over July and August.

30. The directories secure seven percent of the advertising spend in Ireland.

Vậy là tất cả chúng ta một vừa hai phải mò mẫm hiểu kết thúc bài bác viết Cấu trúc spend time + đồ sộ v/ Spend time Ving + Bài tập luyện đem đáp án cho điểm ngữ pháp này. Hy vọng rằng nội dung bài viết bên trên đang được khiến cho bạn hiểu và dùng trúng cấu hình Spend time vô giờ đồng hồ Anh, nhất là chúng ta đang được vô thời hạn ôn ganh đua IELTS.

5/5 - (3 bình chọn)