sorry i can’t come to your party. i am snowed under with work at the moment

Câu hỏi:

13/03/2020 44,335

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: sorry i can’t come to your party. i am snowed under with work at the moment

Sorry, I can’t come lớn your các buổi tiệc nhỏ. I am snowed under with work at the moment.

B. không lấy phí from

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Dịch: Xin lỗi vì như thế ko chuồn dự tiệc của công ty được! Hiện nay tớ đang được ngập đầu nhập mớ việc làm đây!

(Idioms: snowed under with work: ngập đầu nhập mớ công việc; không lấy phí from ST: rảnh, ko nên thực hiện gì; relaxed about: thư giãn giải trí vì chưng việc gì; interested in ST: mến thú/ hào hứng với việc gì…)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Air pollution is getting _______  serious in big cities in the world.

A. more and more

B. the more and the more

C. the most and the most

D. most and most

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word CLOSEST in meaning lớn theunderlined word in each of the following questions.

The student service centre will try their best lớn assist students in finding a suitable part–time job.

A. help

B. allow

C. make

D. employ

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

I really believe my letter came as a great surprise lớn John.

A. John might be very surprised lớn receive my letter. 

B. John might have been very surprised lớn receive my letter. 

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023

C. John must be very surprised lớn receive my letter. 

D. John must have been very surprised lớn receive my letter.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The number of students attending English courses at our university are increasing.

A. students

B. attending

C. at

D. are

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I didn’t pay attention lớn the teacher. I failed lớn understand the lesson.

A. Although I paid attention lớn the teacher, I failed lớn understand the lesson. 

B. I would have understood the lesson if I had failed lớn pay attention lớn the teacher. 

C. I would have understood the lesson if I had paid attention lớn the teacher. 

D. Unless I failed lớn understand the lesson, I would pay attention lớn the teacher.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Her fiancé is said _______  from Harvard University five years ago.

A. having graduated

B. lớn have graduated

C. being graduated 

Xem thêm: cách làm chân ga ngâm sả ớt

D. lớn be graduated

TÀI LIỆU VIP VIETJACK