she had only just put the telephone down when the boss rang

Câu hỏi:

19/03/2020 61,859

Bạn đang xem: she had only just put the telephone down when the boss rang

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

I had only just put the phone down when the quấn rang back.

A. I put the phone down when the quấn rang back. 

B. Hardly had I put the phone down when the quấn rang back.

Đáp án chủ yếu xác

C. No sooner had I put the phone down when the quấn rang back. 

D. Scarcely had I put the phone down than thở the quấn rang back.

Chọn B.

Đáp án B.
Câu gốc: Cô ấy chỉ vừa phải mới nhất gác máy Khi ông mái ấm gọi lại.
= B. Cô ấy vừa phải gác máy thì ông mái ấm cô ấy lại gọi lại.
Cấu trúc: Đảo ngữ:
No sooner + had + S1 + PII + than thở + S2 + Ved/2 tức thị "Vừa mới nhất... thì đang được."
Hardly + had + S1 + PII + when + S2 + Ved/2 tức thị "Vừa mới nhất... thì đang được."
Các lựa lựa chọn không giống ko tương thích vì:
A phân tách sai thì. Tại vế trước đang rất được người sử dụng thì vượt lên trên khứ đơn nên ko tương thích về thì đối với câu gốc.
C phân tách sai when. no sooner....than... (không nên when)
D sai than thở. scarcely....when... (không nên than)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

The medical community continues to tát make progress in the fight against cancer. 

A. speed

B. expect more

C. bởi better

D. treat better

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

_______ ten minutes earlier, you would have got a better seat.

A. Had you arrived

B. If you arrived

C. Were you arrived

D. If you hadn’t arrived

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Stop _____ about the bush, John! Just tell mạ exactly what the problem is.

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7

A. rushing

B. hiding

C. beating

D. moving

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

I rung rinh down on ______ ground and looked up at ______ sky.

A. a - a

B. a - the

C. the – a

D. the – the

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

The consequences of the typhoon were disastrous due to tát the lack of precautionary measures.

A. severe 

B. beneficial

C. physical

D. damaging

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The youths nowadays have many things to tát bởi in their ______ time.

A. leisure 

B. entertainment

C. fun

D. amusement

Xem thêm: chạm khẽ tim anh một chút thôi hợp âm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK