phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Toán 6 Bài 5: Phép tính lũy quá với số nón đương nhiên Giải Toán lớp 6 trang 24, 25 – Tập 1 sách Cánh diều ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Giải Toán 6 bài bác 4: Phép tính lũy quá với số nón đương nhiên sách Cánh diều giúp những em học viên lớp 6 được thêm nhiều khêu ý tìm hiểu thêm nhằm giải những bài bác tập dượt phần rèn luyện, áp dụng và bài bác tập dượt trang 24, 25 được nhanh gọn lẹ và dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Bạn đang xem: phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Giải Toán 6 trang 24, 25 Cánh diều giúp những em nắm được những phép tắc tính lũy quá với số nón đương nhiên. Giải Toán 6 bài bác 5 sách Cánh diều được trình diễn rõ nét, cảnh giác, dễ dàng nắm bắt nhằm mục đích gom học viên nhanh gọn lẹ biết phương pháp thực hiện bài bác, bên cạnh đó là tư liệu hữu ích gom nghề giáo thuận tiện trong những việc chỉ dẫn học viên học hành. Vậy sau đó là nội dung cụ thể Giải Toán lớp 6 Bài 5: Phép tính lũy quá với số nón đương nhiên, chào chúng ta nằm trong vận chuyển bên trên trên đây.

Giải Toán 6 phần Luyện tập dượt vận dụng

Bài 1 (SGK trang 23): Viết và tính những lũy quá sau:

a) Năm nón hai;

b) Hai lũy quá bảy:

c) Lũy quá bậc thân phụ của sáu.

Gợi ý đáp án

a) Năm nón hai;

Viết là 52

52 = 5 . 5 = 25

b) Hai lũy quá bảy;

Viết là 27

27 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 128

c) Lũy quá bậc thân phụ của sáu.

Viết là 63

63 = 6 . 6 . 6 = 216

Bài 2 (SGK trang 23): Viết những số sau bên dưới dạng lũy quá với cơ số cho tới trước:

a) 25, cơ số 5;

b) 64, cơ số 4.

Gợi ý đáp án 

a) 25 = 5.5 = 52

b) 64 = 16.4 = 42 . 4 = 42 . 41 = 42 + 1 = 43

Bài 3 (SGK trang 24): Viết thành quả từng phép tắc tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a){2^5}.64

b){20.5.10^3}

Gợi ý đáp án 

a){2^5}.64

b){20.5.10^3}

Bài 4 (SGK trang 24):Viết thành quả từng phép tắc tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a){6^5}:6;

b)128:{2^3}

Gợi ý đáp án

a){6^5}:6 = {6^5}:{6^1} = {6^{5 - 1}} = {6^4}

b)128:{2^3}

Giải Toán 6 trang 24, 25 phần Bài tập

Bài 1 (trang 24 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Viết những tích sau bên dưới dạng lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5;

b) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9;

c) 7 . 7 . 7 . 7 . 7;

d) a . a . a . a . a . a . a . a

Gợi ý đáp án:

a) 5 . 5 . 5 . 5 = 54

b) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 97

c) 7 . 7 . 7 . 7 . 7 = 75

d) a . a . a . a . a . a . a . a = a8

Bài 2 (trang 25 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Xác quyết định cơ số, số nón và tính lũy quá sau: {2^5};{5^2};{9^2};{1^{10}};{10^1}

Gợi ý đáp án:

Lũy thừa Đặc điểm Kết quả
25 Cơ số 2, số nón 5 25 = 2.2.2.2.2 = 32
52 Cơ số 5, số nón 2 52 = 5.5 = 25
92 Cơ số cửu, số nón 2 92 = 9.9 = 81
110 Cơ số 1, số nón 10 {1^{10}} = underbrace {1.1.1.....1}_{10} = 1
101 Cơ số 10, số nón 1 101 = 10

Bài 3 (trang 25 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Viết những số sau bên dưới dạng lũy quá với cơ số cho tới trước:

a) 81, cơ số 3;

c) 64, cơ số 2;

b) 81, cơ số 9;

d) 100 000 000, cơ số 10.

Gợi ý đáp án:

a. 81 = 9.9 = {3^2}{.3^2} = {3^{2 + 2}} = {3^4}

b. 81 = 9.9 = {9^1}{.9^1} = {9^{1 + 1}} = {9^2}

c. 64 = 8.8 = {2^3}{.2^3} = {2^{3 + 3}} = {2^6}

d. 100000000 = 10.10.10.10.10.10.10.10 = {10^8}

Bài 4 (trang 25 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Viết thành quả từng phép tắc tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a. {3^4}{.3^5}; {16.2^9}; 16.32

b. {12^8}:12; 243:{3^4}; {10^9}:10000

c. {4.8^6}{.2.8^3}; {12^2}{.2.12^3}.6; {6^3}{.2.6^4}.3

Gợi ý đáp án:

a. Ta có:

Xem thêm: my sister...for you since yesterday

begin{matrix} {3^4}{.3^5} = {3^{4 + 5}} = {3^9} hfill \ {16.2^9} = {2^4}{.2^9} = {2^{4 + 9}} = {2^{13}} hfill \ 16.32 = {2^4}{.2^5} = {2^{4 + 5}} = {2^9} hfill \ end{matrix}

b. Ta có:

begin{matrix} {12^8}:12 = {12^8}:{12^1} = {12^{8 - 1}} = {12^7} hfill \ 243:{3^4} = {3^5}:{3^4} = {3^{5 - 4}} = {3^1} hfill \ {10^9}:10000 = {10^9}:{10^4} = {10^{9 - 4}} = {10^5} hfill \ end{matrix}

c. Ta có:

begin{matrix} {4.8^6}{.2.8^3} = left( {4.2} right){.8^6}{.8^3} = {8.8^{6 + 3}} = {8^1}{.8^9} = {8^{1 + 9}} = {8^{10}} hfill \ {12^2}{.2.12^3}.6 = {12^2}{.12^3}.left( {6.2} right) = {12^{2 + 3}}.12 = {12^5}{.12^1} = {12^{5 + 1}} = {12^6} hfill \ {6^3}{.2.6^4}.3 = {6^3}{.6^4}.left( {2.3} right) = {6^{3 + 4}}.6 = {6^7}{.6^1} = {6^{7 + 1}} = {6^8} hfill \ end{matrix}

Bài 5 (trang 25 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

So sánh

a) 32 và 3.2

b) 23 và 32;

c) 33 và 34

Gợi ý đáp án:

a) 32 và 3.2

Ta có: 32 = 3.3 = 9

3.2 = 6

Vì 9 > 6 nên 32 > 3.2

b) 23 và 32

Ta có: 23 = 2.2.2 = 8

32 = 3.3 = 9

Vì 8 < 9 nên 23 < 32

c) 33 và 34

Ta có: 33 = 3.3.3 = 27

34 = 3.3.3.3 = 81

Vì 27 < 81 nên 33 < 34

Bài 6 (trang 25 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Khối lượng của Mặt Trời khoảng tầm 199.1025 tấn, lượng của Trái Đất khoảng tầm 6. 1021 tấn.

(Nguồn: http://nssdc.gsfc.nasa.gov)

Khối lượng của Mặt Trời vội vàng khoảng tầm từng nào phiên lượng của Trái Đất?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng của Mặt Trời vội vàng khoảng tầm từng nào phiên lượng của Trái Đất là:

Ta có:

{199.10^{25}}:{6.10^{21}} = left( {199:6} right).left( {{{10}^{25}}:{{10}^{21}}} right) = frac{{199}}{6}{.10^{25 - 21}} = frac{{199}}{6}{.10^{^4}} approx 33,{17.10^4} = 331700 (lần)

Vậy lượng Mặt Trời vội vàng 331 700 phiên khối lương lậu Trái Đất.

Bài 7 (trang 25 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Cho biết 112 = 121; 1112 = 12 321

Hãy Dự kiến 1 1112 vày từng nào. Kiểm tra lại Dự kiến đó

Gợi ý đáp án:

Dự đoán 11112 = 1 234 321

Ta có: 1 1112 = 1 111 . 1 111

Vậy 11112 = 1 234 321

Lý thuyết Phép tính lũy quá với số nón tự động nhiên

1. Lũy quá với số nón tự động nhiên

Lũy quá bậc n của a là tích của n quá số cân nhau, từng quá số vày a:

an = a.a…..a (n quá số a) (n không giống 0)

a được gọi là cơ số.

n được gọi là số nón.

2. Nhân nhị lũy quá nằm trong cơ số

am. an = am+n

Khi nhân nhị lũy quá nằm trong cơ số, tao thân mật vẹn toàn cơ số và với mọi số nón.

3. Chia nhị lũy quá nằm trong cơ số

am : an = am-n (a ≠ 0 ; m ≠ 0)

Khi phân tách nhị lũy quá nằm trong cơ số (khác 0), tao không thay đổi cơ số và trừ những số nón lẫn nhau.

4. Lũy quá của lũy thừa

(am)n = am.n

Ví dụ: (32)4 = 32.4 = 38

5. Nhân nhị lũy quá nằm trong số nón, không giống sơ số

am . bm = (a.b)m

ví dụ : 33 . 43 = (3.4)3 = 123

6. Chia nhị lũy quá nằm trong số nón, không giống cơ số

am : bm = (a : b)m

ví dụ : 84 : 44 = (8 : 4)4 = 24

7. Một vài ba quy ước

1n = 1 ví dụ : 12017 = 1

a0 = 1 ví dụ : 20170 = 1

Cảm ơn chúng ta tiếp tục bám theo dõi nội dung bài viết Toán 6 Bài 5: Phép tính lũy quá với số nón đương nhiên Giải Toán lớp 6 trang 24, 25 – Tập 1 sách Cánh diều của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại comment và nhận xét trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1