i ll take the new job whose salary is fantastic

Câu hỏi:

13/03/2020 47,776

Bạn đang xem: i ll take the new job whose salary is fantastic

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word that is closest in meaning đồ sộ the underlined part in each of the following questions.

I’ll take the new job whose salary is fantastic.

C. pretty high 

Đáp án chủ yếu xác

C

A.   Reasonable: nên chăng

B.   Acceptable: rất có thể đồng ý được

C.   Pretty high: khá cao

D.   Wonderful: tuyệt vời

ð Fantastic ~ Pretty high: tương đối cao (dựa vô văn cảnh của câu)

ð Đáp án C

Tạm dịch: Tôi tiếp tục nhận một việc làm mới nhất với nút lương bổng khá cao

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ show the underlined part that needs correction

The passengers, tired after a very long trip, was relaxing in every available seat in the airport lobby.

A. The 

B. very 

C. was relaxing 

D. available

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

UNICEF _______supports and funds for the most disadvantaged children all over the world

A. presents 

B. assists 

C. provides 

D. offers

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Nowadays children would prefer history ________ in more practical ways.

Xem thêm: bánh sinh nhật cho bé gái 1 tuổi

A. be taught 

B. teach 

C. đồ sộ be taught

D. đồ sộ be teaching

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

I know his name, but I can’t recall it at the moment. It’s on the tip of ________.

A. brain

B. tongue 

C. mind 

D. memory

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

It’s good idea đồ sộ see your doctor regularly for ________.

A. a revision 

B. a kiểm tra up

C. an investigation 

D. a control

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

In the United States _______ the states but Hawaii is an island.

A. all of

B. neither of

C. none of 

D. no of

Xem thêm: iphone 15 pro max giá bao nhiêu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK