de thi toán lớp 4 kì 1

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 4 với đáp án

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 là đề thi đua lăm le kì cuối học tập kì 1 với đáp án chuẩn chỉnh theo đuổi những cường độ Thông tư 22 cụ thể tất nhiên. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng, sẵn sàng mang đến bài xích thi đua cuối học tập kì 1 đạt thành quả cao, bên cạnh đó đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô rời khỏi đề thi đua học tập kì 1 cho những em học viên.

Bạn đang xem: de thi toán lớp 4 kì 1

100 Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi đua Toán học tập kì 1 được review cao

 • Sở 100 đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Miễn phí
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ và tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2022 - 2023
Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: Đọc, ghi chép số.(M1)

a) Số 8 601 235 gọi là:

....................................................................................................................................

b) Chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn,tư trăm nhì mươi nhì.:

....................................................................................................................................

Câu 2: Hãy khoanh nhập trước liên kết trái ngược đúng:

Chữ số cửu nhập số 29654837 nằm trong sản phẩm nào? (M1)

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng chục nghìn

D. Hàng triệu

Câu 3: Tính nhẩm: 63 x 11= ……? (M1)

A. 693

B. 639

C. 963

D. 936

Câu 4:

a) Số lớn số 1 trong số số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 (M2)

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 750

D. 684 725

b) Trong những số sau số vừa phải phân tách không còn mang đến 2 vừa phải phân tách không còn mang đến 5 là:

A. 36572

B. 44835

C. 50110

D. 55552

Câu 5: Kết trái ngược của quy tắc tính: 682419 + 145637 (M2)

A.828056

B. 828456

C. 728056

D. 818056

Câu 6. Số phù hợp nhằm ghi chép nhập địa điểm chấm là (M2)

a) Số phù hợp điền nhập địa điểm chấm: 5tấn 13kg = …………..kg?

A. 513 kg

B. 5130 kg

C. 5013 kg

D. 50013 kg

b) 3h 10 phút =................phút

A. 190

B. 910

C. 109

D. 1029

Câu 7:

a) Trong những góc sau đây góc bẹt là: (M2)

Toán lớp 4 kì 1

b) Diện tích hình vuông vắn với cạnh 7cm là: (M3)

A.28cm2

B.35cm2

C.21cm2

D.49cm2

Câu 8: Tìm tầm nằm trong của những số: 35; 39 và 52: (M3)

Câu 9: (M3) Đặt tính rồi tính

A. 24753 + 49245

B. 864214 - 97065

C. 387 x 25

D. 8192 : 64

Câu 10 (M4): Khối lớp Bốn xếp trở thành 17 sản phẩm, từng sản phẩm với 11 học viên. Khối lớp Năm xếp trở thành 15 sản phẩm, từng sản phẩm cũng đều có 11 học viên. Hỏi cả nhì khối lớp với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: a) tám triệu sáu trăm linh một ngàn, nhì trăm phụ vương mươi lăm. (0,5 đ):

b) 96 175422 (0,5 đ)

Câu 2: ý D (0,5 đ)

Câu 3: ý A (0,5 đ)

Câu 4: a) ý C (0,5 đ)

b) ý C (0,5 đ)

Câu 5: ý A (1 đ)

Câu 6: a) ý C (0,5 đ)

b) ý A (0,5 đ)

Câu 7: a) ý D (0,5 đ)

b) ý D (0,5 đ)

Câu 8: (35 + 39 + 52) : 3 = 42 (1 điểm)

Câu 9: (2 điểm)

Toán lớp 4 kì 1

Câu 10: (1điểm)

Bài giải

Số học viên khối lớp 4 là: (0,1đ)

17 x 11 = 187 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên khối lớp 5 là: (0,1đ)

15x11 =165 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên cả hai khối lớp với toàn bộ là: (0,1đ)

187 + 165 = 352 (học sinh) (0,2đ)

Đáp số: 352 học viên (0,1đ)

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu
và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


Số và quy tắc tính.


Số câu

2

3

1

6

1

Số điểm

2

2

3

4

3

Câu số


1,2,3

4,5

8,9


2. Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

6


3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

7


4. Giải toán với lời nói văn

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

Tổng

Số câu

3

4

2

1

8

2


Số điểm

2

4

3

1

6

4


Tỉ lệ những mức

Số câu: 3Tỉ lệ:20%

Số câu: 4Tỉ lệ:40%

Số câu: 2Tỉ lệ:30%

Số câu:1Tỉ lệ:10%

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 2

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên:……………………………

Lớp: 4D

Thứ ........ ngày ..... mon ... năm ....

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học : 2022-2023

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời hạn phú đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành quả đích thị của những câu sau.

Câu 1: Trong những số 5 784; 6 874; 6 784; 6 487 số lớn số 1 là:

A. 5 784

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 2: Số: Hai mươi phụ vương triệu chín trăm mươi được ghi chép là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 230 910

Câu 3: Giá trị của chữ số 3 nhập số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 30

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1 002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1 200 cm2

Câu 5: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 789 tạ

Câu 6: (0.5đ) Hình mặt mũi với những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD và BC.

B. B. BA và BC; DB và DC.

C. C. AB và AD; BD và BA.

D. D. DA và DB; CD và CB

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tính độ quý hiếm của biểu thức: 326 - (57 x hắn ) với hắn = 3

Bài 3: (2 điểm) Tuổi của u và tuổi hạc của con cái nằm trong lại là 57 tuổi hạc. Mẹ rộng lớn con cái 33 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Bài 4: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 với 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng nghìn là chữ số 5 nhưng mà số cơ vừa phải phân tách không còn mang đến 2 và vừa phải phân tách không còn mang đến 5?

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án A (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài 2: (2 điểm):

Y = 3 thì 326 - (57 x y) = 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155

Bài 3: (2 điểm): Tóm tắt (0,25 điểm):

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học tập 2020 - 2021

Bài giải

Tuổi của u là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi).

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi).

Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm).

Số cơ là: 9580

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 3

Câu 1. Hãy ghi chép số hoặc chữ phù hợp nhập địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu phụ vương trăm tư mươi nhì ngàn năm trăm sáu mươi nhì.

b)

38 632

c) Năm triệu phụ vương trăm mươi nhì ngàn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; <; =) phù hợp nhập địa điểm chấm:

a) 859 067 ……… 859 167

b) 492 037 ……… 482 037

c) 609 608 ……… 609 609

d) 264 309 ……… 264 309

Câu 3. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 29576 : 24

b) 123 x 45

Câu 4. (1 điểm) Tìm x biết:

a) x – 345 094 = 123 357

b) x : 13 = 125

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: (1 điểm)

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21

Câu 6. Xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh nhập chữ bịa đặt trước thành quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S tiếp tục là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang đến biết:

a) Số vừa phải phân tách không còn mang đến 2 vừa phải phân tách không còn mang đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân tách không còn mang đến 5 nhưng mà ko phân tách không còn mang đến 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn theo thứ tự khối lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi tầm từng em khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình nằm trong của tuổi hạc chị và tuổi hạc em là 18 tuổi hạc. Em xoàng chị 8 tuổi hạc. Hỏi chị từng nào tuổi hạc, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy ghi chép số hoặc chữ phù hợp nhập địa điểm chấm (1 điểm):

Mỗi ý đích thị (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu phụ vương trăm tư mươi nhì ngàn năm trăm sáu mươi nhì.

86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm phụ vương mươi hai

38 632

c) Năm triệu phụ vương trăm mươi nhì ngàn sáu trăm nhì mươi chín.

5 312 629

d)  Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì ngàn tư trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đích thị (0,25 điểm):

a) 859 067 < 859 167

b) 492 037 > 482 037

c) 609 608 < 609 609

d) 264 309 = 264 309

Câu 3: Đặt tính rồi tính:(1 điểm) Đặt tính, và triển khai đích thị (a, b) từng câu (0,5 điểm):

a) 1234

b) 5 535

Câu 4: (1 điểm) Tìm x biết: Mỗi câu (a,b) đích thị (0,5 điểm)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đích thị (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam S

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Chu vi của hình vuông vắn là 16m

Vậy cạnh hình vuông vắn là: 16 : 4 = 4 (m)

Vậy diện tích S hình vuông vắn tiếp tục là: 4 x 4 = 16 (m2)

Vậy lựa chọn đáp án B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa phải phân tách không còn mang đến 2 vừa phải phân tách không còn mang đến 5 là: 270

b) Số phân tách không còn mang đến 5 nhưng mà ko phân tách không còn mang đến 2 là: 45

Mỗi câu đích thị (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình từng em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải - đáp số đích thị (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi hạc của nhì người mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi hạc của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi hạc của chị ý là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi hạc (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác

Tổng số tuổi hạc của cả hai người mẹ là:

Xem thêm: cách làm chân ga ngâm sả ớt

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi hạc của chị ý là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi hạc của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 số 4

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước ý vấn đáp đích thị.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 ngàn, 4 trăm và 1 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự khối lượng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kg, và 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy nhiên song với BC

D. AB tuy nhiên song với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phải phân tách không còn mang đến 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S bởi 4080 cm², chiều rộng lớn bởi 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật cơ là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật với chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của quy tắc trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đích thị 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự động luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi quy tắc tính đích thị được 0.5 điểm.

365 x 103

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

11 890 : 58

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đích thị được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì cơ đó là hiệu. Theo đề bài xích số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của quy tắc trừ này là 375.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 5

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tư mươi phụ vương triệu ko ngàn năm trăm phụ vương mươi được ghi chép là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b. \frac{1}{2}m2 =................dm2

Câu 6. Câu này đích thị ghi Đ câu này sai ghi S nhập dù trống không sau: (1đ)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

C. Cạnh BC vuông góc với CD

D. Cạnh AB tuy nhiên song với DC

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn với 192 học viên chia thành những group, từng group với 8 học viên. Khối lớp Năm với 207 học viên chia thành những group, từng group với 9 học viên. Hỏi cả nhì khối với toàn bộ từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minh với tổng số 64 viên bi, hiểu được nếu như Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của nhì các bạn cân nhau. Hỏi từng các bạn với từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

Câu 4: 320 675 401: phụ vương trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đích thị từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B. \frac{1}{2}m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đích thị từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đích thị từng quy tắc tính (0,5 đ). Nếu bịa đặt ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự động bịa đặt tính. Kết trái ngược như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đích thị quá trình và thật sạch (2đ)

Giải

Số group của học viên khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số group của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số group của tất cả nhì khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 group (0,25 đ).

Câu 3. Giải đích thị toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của nhì các bạn cân nhau nên số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng với là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh với là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 6

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn và ghi lại thành quả đích thị.

Bài 1 (1 điểm).

Số này trong số số sau đây với chữ số 8 biểu thị mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số này phân tách không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ mặt mũi có:

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 thế kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật với nửa chu vi 48 centimet, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật cơ.

Bài 9: (1 điểm). Một team xe cộ với 5 xe cộ lớn, từng xe cộ chở 27 tạ gạo và với 4 xe cộ nhỏ, từng xe cộ chở 18 tạ gạo. Hỏi tầm từng xe cộ chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi hạc của nhì bà con cháu từ thời điểm cách đó 5 năm là 70 tuổi hạc, con cháu xoàng bà 66 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc từng người hiện nay nay?

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài xích 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều lâu năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS hoàn toàn có thể giải cơ hội khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe cộ xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe cộ nhỏ chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe cộ chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi hạc của nhì bà con cháu lúc bấy giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu lúc bấy giờ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà lúc bấy giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 7

Bài 1: (2 điểm) Khoanh nhập vần âm trước ý đích thị trong những câu sau: (Từ câu 1 cho tới câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết trái ngược của quy tắc nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số phù hợp điền nhập địa điểm chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư nhập quy tắc phân tách 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp nhằm ghi chép nhập địa điểm chấm 9m2 5dm2 =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, hắn biết:

a) 7875 : x = 45

b) hắn : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một siêu thị buôn bán vải vóc, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải vóc, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải vóc. Hỏi tầm thường ngày siêu thị bán tốt từng nào mét vải? (Biết hàng tuần với 7 ngày và siêu thị buôn bán vải vóc xuyên suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội vàng chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều lâu năm lên 3 chuyến thì diện tích S mảnh đất nền mới nhất là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh nhập B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh nhập A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh nhập C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh nhập D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) hắn : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc buôn bán nhập 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày buôn bán nhập 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình thường ngày bán tốt số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành cho HS khá, giỏi; chấm vui nhộn theo đuổi phương án thực hiện bài xích của HS. khích lệ sự tạo nên Lúc thực hiện bài xích.

Nếu vội vàng chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều lâu năm lên 3 chuyến thì diện tích S vội vàng lên số chuyến là:

2 x 3 = 6 (lần)

Xem thêm: càng yêu nhau lâu người ta càng hiểu nhau sâu

Diện tích mảnh đất nền mới nhất là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 mới nhất nhất

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 năm rất đầy đủ những môn
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 4
 • Đề cương ôn thi đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 4

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn khác

 • Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • 8 Đề thi đua học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 với tệp tin nghe năm 2022
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 năm 2022 - 2023 Có đáp án
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 4 kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4 môn Khoa học tập năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Ngoài rời khỏi những chúng ta có thể theo đuổi dõi cụ thể đề thi đua những môn học tập kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài xích tập dượt SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng mang đến bài xích thi đua cuối học tập kì 1 đạt thành quả cao. Mời những em với mọi thầy cô xem thêm, update đề thi đua, bài xích tập dượt tiên tiến nhất bên trên VnDoc.com. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.