đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 thí điểm hk2

Dưới đấy là bài xích Đề cương ôn đua học tập kì 2 giờ anh 7 tiên tiến nhất giành cho những em học viên khối 7 đang được loay hoay thăm dò tư liệu ôn đua. Kiến thức giờ Anh khá phức tạp, nhằm đạt được điểm những em rất cần được ghi lưu giữ được cả phần kể từ vựng láo nháo ngữ pháp. Không giới hạn ở bại liệt, những em còn cần thiết luyện thiệt nhiều đề nhằm thuần thục được lượng kiến thức và kỹ năng ấy. Vậy, ôn những gì và ôn như vậy nào? Để trả lời được thắc mắc này, những em hãy xem thêm nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

A. PHẦN TỪ VỰNG – TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG ANH 7 HỌC KÌ 2

Từ vựng giờ anh lớp 7 Unit 10: Sources of energy

Từ mới

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 thí điểm hk2

Phiên âm

Định nghĩa

1. always (adj) /’ɔːlweɪz/ : luôn luôn luôn
2. abundant (adj) /əˈbʌndənt/ : đa dạng, dồi dào
3. alternative (adj) / ɔ:l’tə:nətiv / : rất có thể thay cho thế
4. biogas (n) /’baiou,gæs/ : khí sinh học
5. carbon dioxide (n) /’kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd/ : khí CO2
6. coal (n) /kəʊl/ : phàn nàn đá
7. dangerous (adj) /’deindʒrəs/ : nguy hiểm hiểm
8. distance (n) /’dɪst(ə)ns/ : khoảng chừng cách
9. energy (n) /’enədʒi/ : năng lượng
10. enormous (adj) /ɪˈnɔːməs/ : to tướng lớn
11. electricity (n) /,ɪlɛk’trɪsɪti/ : điện
12. footprint (n) / ‘fʊtprɪnt/ : dấu tích, vết chân
13. harmful (adj) /ˈhɑːmfl/ : độc hại
14. hydro (n) /’haidrou/ : thuộc sở hữu nước
15. natural gas (n) /ˈnætʃrəl ɡæs/ : khí thiên nhiên
16. never (adj) /’nevə/ : ko bao giờ
17. negative (adj) / ‘neɡətɪv / : xấu xa, chi phí cực
18. non-renewable (adj) /,nɔn ri’nju:əbl/ : ko thể tái ngắt tạo nên, ko thể bình phục được
19. nuclear (adj) /ˈnjuːkliə(r)/ : thuộc sở hữu phân tử nhân
20. often (adj) /’ɒf(ə)n/ : thường
21. plentiful (adj) /’plentifl/ : dồi dào
22. renewable (adj) /ri’nju:əbl/ : rất có thể thực hiện mới mẻ, rất có thể bình phục được
23. lập cập out /rʌn aʊt/ : không còn, cạn kiệt
24. sometimes (adj) /’sʌm.taɪmz/ : thỉnh thoảng
25. source (n) /sɔ:s/ : nguồn
26. solar (adj) /’soʊlər/ : (thuộc về) mặt mày trời
27. take a shower (n) /teɪk ə ʃaʊə/ : tắm vòi vĩnh hoa sen
28. transport (n) /trans’pɔrt/ : phương tiện đi lại giao phó thông
29. unlimited (adj) /ʌnˈlɪmɪtɪd/ : ko giới hạn

Từ vựng giờ anh lớp 7 Unit 11: Travelling in the future

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. automated (adj) /ˌɔːtəmeɪtɪd/ : tự động động
2. aircraft (n) /ˈeəkrɑːft/ : máy cất cánh, tàu bay
3. aviation (n) /ˌeɪviˈeɪʃn/ : sản phẩm không
4. bullet train (n) : tàu cao tốc
5. caravan (n) /ˈkærəvæn/ : xe cộ ngôi nhà lưu động
6. compass (n) /ˈkʌmpəs/ : la bàn
7. crash (n) /kræʃ/ : va vấp vấp xe cộ, tai nạn thương tâm xe
8. double decker bus (n) : xe cộ buýt 2 tầng
9. driverless xế hộp (n) /ˈdraɪvələs kɑː(r)/ : xe cộ tự động lái
10. eco-friendly (adj) /’i:kəu ‘frendli/ : đằm thắm thiện môi trường xung quanh, đằm thắm thiện với hệ sinh thái xanh thiên nhiên
11. envision (v) /ɪnˈvɪʒn/ : hình dung
12. fantasize (v) /ˈfæntəsaɪz/ : viển vông
13. fantastic (adj) /fænˈtæstɪk/ : tuyệt hảo, ko tưởng
14. float (v) /fləut/ : nổi
15. flop (v) /flɔp/ : thất bại
16. flying (adj) /ˈflaɪɪŋ/ : bay
17. fuel (n) /fju:əl/ : nhiên liệu
18. gridlocked (adj) /’grɪdlɑːkt/ : giao thông vận tải kẹt cứng
19. high-speed (adj) : vận tốc cao
20. hover scooter (n) /’hɔvə ‘sku:tə/ : một loại phương tiện đi lại dịch rời cá thể trượt phía trên mặt mày đất
21. imaginative (adj) ɪˈmædʒɪnətɪv/ : nhiều trí tưởng tượng
22. jet pack (n) /ˈdʒetpæk/ : tía lô phản lực
23. lorry (n) /ˈlɒri/ : xe cộ tải
24. metro (n) /’metrəʊ/ : xe cộ năng lượng điện ngầm
25. minibus (n) /ˈmɪnibʌs/ : xe cộ buýt nhỏ
26. monowheel (n) /’mɔnouwi:l/ : xe đạp điện sở hữu một bánh
27. moped (n) /ˈməʊped/ : xe cộ gắn máy (có bàn đạp)
28. overpass (n) /ˈəʊvəpɑːs/ : cầu vượt
29. passageway (n) /ˈpæsɪdʒweɪ/ : hiên chạy, ngõ, hẻm, mặt phố nhỏ
30. passenger (n) /ˈpæsɪndʒə(r)/ : hành không giống (đi tàu xe cộ …)
31. pilotless (adj) /paɪlətles/ : ko cần thiết (có) phi công
32. pedal (v,n) /’pedl : giẫm, bàn đạp
33. pleasant (adj) /’pleznt/ : tự do, dễ dàng chịu
34. pollution (n) /pə’lu:ʃ(ə)n/ : sự dù nhiễm
35. safety (n) /’seɪfti/ : sự an toàn
36. scooter (n) /ˈskuːtə(r)/ : xe cộ tay ga
37. segway (n) /’segwei/ : một loại phương tiện đi lại dịch rời cá thể bằng phương pháp đẩy chân nhằm điều khiển xe trên mặt mày đất
38. sky safety system (n) /skaɪ ˈseɪfti ˈsɪstəm/ : khối hệ thống tin cậy bên trên không
39. Sky cycling (n) /skaɪ ˈsaɪklɪŋ/ : giẫm xe cộ phía trên không
40. skycycling tube (n) /skaɪ ˈsaɪklɪŋ tjuːb/ : ống giẫm xe cộ bên trên không
41. skytrain (n) /skʌɪ treɪn/ : tàu bên trên ko ở vô trở nên phố
42. spaceship (n) /ˈspeɪsʃɪp/ : phi thuyền
43. supersonic (adj) /ˌsuːpəˈsɒnɪk/ : siêu thanh
44. solar-powered (adj) /ˈsəʊlə(r) ˈpaʊəd/ : người sử dụng tích điện mặt mày trời
45. technology (n) /tek’nɒlədʒi/ : kỹ thuật
46. teleporter (n) /ˈtelipɔːte(r)/ : máy dịch trả tức thời
47. traffic jam (n) /’træfɪk dʒæm/ : sự kẹt xe
48. truck (n) /trʌk/ : xe cộ tải
49. underwater (adj) /ˌʌndəˈwɔːtə(r)/ : bên dưới nước
50. underground (adv) /ˌʌndəˈɡraʊnd/ : lòng đất, ngầm
51. unicycle (n) /ˈjuːnɪsaɪkl/ : xe đạp điện một bánh
52. nài (n) /væn/ : xe cộ thùng, xe cộ lớn
53. vehicle (n) /ˈviːəkl/ : phương tiện đi lại giao phó thông
54. weird (adj) /wɪəd/ : kỳ kỳ lạ, kỳ quặc
55. wind-powered (adj) /wɪnd ˈpaʊəd/ : người sử dụng tích điện gió

Từ vựng giờ anh lớp 7 Unit 12: An overcrowded world

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. affect (v) /ə’fekt/ : tác dụng, hình ảnh hưởng
2. block (v) /blɑ:k/ : tạo ra ùn tắc
3. cheat (v) /tʃi:t/ : lừa đảo
4. crime (n) /kraim/ : tội phạm
5. criminal (n) /’kriminəl/ : kẻ tội phạm
6. mật độ trùng lặp từ khóa (n) /’densiti/ : tỷ lệ dân số
7. diverse (adj) /dai’və:s/ : nhiều dạng
8. effect (n) /i’fekt/ : hình ảnh hưởng
9. explosion (n) /iks’plouƷ ən/ : bùng nổ
10. famine (n) /ˈfæmɪn/ : nàn đói
11. flea market (n) /fli:’mɑ:kit/ : chợ trời
12. health care (n) /ˈhelθ ˌkeə(r)/ : bảo vệ mức độ khỏe
13. hunger (n) /’hʌɳgər/ : sự đói khát
14. issue (n) /ˈɪʃuː/ : vấn đề
15. major (adj) /’meiʤər/ : chủ yếu, rộng lớn, công ty yếu
16. malnutrition (n) /,mælnju:’triʃən/ : suy dinh thự dưỡng
17. megacity (n) /’megəsiti/ : TP. Hồ Chí Minh lớn
18. overcrowded (adj) /,ouvə’kraudid/ : quá tấp nập đúc
19. physician (n) /fɪˈzɪʃ.ən/ : thầy thuốc
20. poverty (n) /’pɔvəti/ : sự túng bấn đói
21. slum (n) /slʌm/ : khu vực ổ chuột
22. slumdog (n) /slʌmdɔg/ : kẻ sinh sống vô khu vực ổ chuột
23. space (n) /speis/ : ko gian
24. spacious (Adj) /’speiʃəs/ : rộng lớn rãi
25. standard of living (n) /ˌstændəd əv ˈlɪvɪŋ/ : nấc sống
26. underdeveloped (adj) /ˌʌndədɪˈveləpt/ : ko trừng trị triển
27. wealthy (adj) /welθi/ : nhiều có

B. PHẦN NGỮ PHÁP – ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH LỚP 7 CUỐI HỌC KÌ 2

I. Ngữ pháp giờ anh 7 Unit 10: Sources of energy

1. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (THE FUTURE CONTINUOUS)

CÁCH CHIA:

a) Thể khẳng định

S + will + be + V-ing

Ex: We will be preparing dinner when they arrive.

Chúng tôi tiếp tục sẵn sàng bữa tối Lúc chúng ta cho tới.

b) Thể phủ định

s + won’t/ will not + be + V-ing

Ex: They won’t be living in Madagascar next month.

Họ sẽ không còn thể sinh sống ở Madagascar vô mon cho tới.

c) Thể nghi hoặc vấn

Will + s + be + V-ing?

Ex: Will you be preparing it next week?

Bạn tiếp tục sẵn sàng nó vô tuần cho tới chứ?

CÁCH DÙNG:

a) Một hành vi tiếp tục xẩy ra bên trên 1 thời điểm chắc chắn ở vô sau này.

Ex: – He will be staying with his boyfriend’s parents tomorrow evening.

Anh ấy tiếp tục ở với cha mẹ của người sử dụng trai anh ấy vô tối mai.

Ex: Now we are learning Spanish here, but by this time tomorrow we will be having dinner at McDonald.

Bây giờ Cửa Hàng chúng tôi đang được học tập giờ Tây Ban Nha ở phía trên, tuy nhiên tầm này ngày mai Cửa Hàng chúng tôi sẽ sở hữu được bữa tối ở McDonald.

b) Được dùng nhằm nói đến những sự khiếu nại vô sau này đã và đang được xác lập sẵn hoặc ra quyết định trước (không ý nghĩa tiếp diễn).

Ex: Professor Bosman will be giving another lecture on Roam road – making at the same time next month.

Giáo sư Bosman sẽ sở hữu được một bài xích thuyết giảng về sự việc thực hiện đàng của những người La Mã vô chính thời hạn này mon cho tới.

c) Hoặc những sự khiếu nại tuy nhiên được cho rằng tiếp tục xẩy ra theo đuổi một tiến bộ trình như thông thường lệ (nhưng ko miêu tả rõ ràng ý muốn của những người nói).

Ex: You will be hearing that notification from my solicitor.

Bạn sẽ tiến hành nghe thông tin bại liệt kể từ cố vấn pháp lý của tôi.

d) Dự đoán mang đến sau này.

Ex: Don’t phone! They will be having dinner.

Đừng gọi điện thoại thông minh mang đến họ! chúng ta có lẽ rằng đang được bữa ăn.

e) Diễn đạt một tiếng kiến nghị nhã nhặn mong muốn được biết về dự định/kế hoạch của những người không giống.

Ex: Will you be staying at my homestay this evening?

Bà sở hữu dự tính ở lại homestay của tôi tối ni chứ ạ?

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

– Trong câu sẽ sở hữu được những trạng kể từ chỉ thời hạn như: Tonight at…(tối ni lúc….), at one hour from now (1 giờ nữa), at this time next year/ month/ week (Giờ này năm/ tháng/ tuần sau)…

2. THỂ BỊ ĐỘNG CỦA THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (THE FUTURE SIMPLE PASSIVE)

CÁCH CHIA

a) Thể khẳng định

s + will + be + past participle (P2)

Ex: She won’t be prepared for dinner when you arrive because right now she is stuck on the road.

Cô ấy sẽ không còn được sẵn sàng bữa tối khi chúng ta cho tới cũng chính vì cô ấy đang được kẹt xe cộ.

b) Thể phủ định

s + won’t/ will not + be + past participle (P2)

Ex: They won’t be transfered in Madagascar next year.

Họ tiếp tục không trở nên trả cho tới ở Madagascar vô năm cho tới.

c) Thể nghi hoặc vấn

Will + s + be + past participle (P2)?

Ex: Will you be worked next week?

Bạn sẽ tiến hành thao tác vô tuần cho tới nên không’?

II. Ngữ pháp giờ anh 7 Unit 11: Travelling in the future

1. Dùng will để tham gia đoán tương lai

– Will được dùng Lúc tất cả chúng ta mong muốn thể hiện tiếng Dự kiến dựa vào tay nghề hoặc ý kiến vô sau này.

Ex: One day, our family will travel to tướng Mars.

Ngày này bại liệt, mái ấm gia đình bọn chúng bản thân tiếp tục lên đến mức Sao Hỏa.

– Will được dùng Lúc tất cả chúng ta thể hiện ra quyết định tiếp tục thực hiện một việc này bại liệt ngay lập tức thời khắc đang được thưa (ý ấn định này sẽ không được xem trước.)

Ex: There’s a postbox between the post office and my house. I’ll send these letters to tướng my love.

Có một thùng thư ở đằm thắm bưu năng lượng điện và ngôi nhà tôi. Tôi tiếp tục gửi những lá thư này cho những người yêu thương tôi.

2. Đại kể từ chiếm hữu – Possessive pronouns

Ta dùng đại kể từ chiếm hữu nhằm rời bị nói lại tính kể từ chiếm hữu + danh kể từ đã và đang được kể trước bại liệt. Lưu ý hisits so với đại kể từ chiếm hữu và tính kể từ chiếm hữu là như thể nhau tuy nhiên rất cần được phân biệt rõ ràng nhì tình huống này.

a) Bảng ghi nhớ

Đại kể từ nhân xưng Tính kể từ sở hữu Đai kể từ sở hữu Nghĩa
I my mine của tôi, của tớ, của mình
you your yours của các bạn, của cậu, của chúng ta (các cậu)
he his his của cậu ấy
she her hers của cô ấy
it its its của nó
we our ours của bọn chúng ta
they their theirs của họ

b) Cách dùng

– Chúng tao dùng đại kể từ chiếm hữu nhằm mục tiêu thay cho cho 1 cụm kể từ chiếm hữu.

Ex: Lanh’s pen is gray. Mine is pink. (Mine = my pen)

Cây cây viết máy của Lành màu sắc xám. Của tui màu sắc hồng.

This isn’t my penthouse. This is hers.

Đây ko nên nhà ở của tui. Đây là nhà đất của cô nàng bại liệt.

3. Cách dùng giới kể từ “on/ in” với những phương tiện đi lại lên đường lại

In được dùng với phương tiện đi lại đi đi lại lại vì chưng xe cộ xe taxi và xe cộ khá, in + a car/ a xe taxi (bằng xe cộ hơi/ vì chưng xe cộ taxi)

Ex: They arrived here in a xế hộp. Mấy đứa bại liệt cho tới phía trên vì chưng xe cộ khá.

On được dùng với những phương tiện đi lại đi đi lại lại cá thể hoặc công nằm trong (ngoại trừ xe taxi với car)

on + a train/ a bus/ a boat/ a plane/ a motorbike/ a bicycle/ foot (bằng hỏa xa, vì chưng xe cộ buýt, vì chưng thuyền, sử dụng máy cất cánh, vì chưng xe cộ máy, vì chưng xe đạp điện, lên đường bộ)

III. Ngữ pháp giờ anh 7 Unit 12: An overcrowded world

1. So sánh ấn định lượng (Comparisons of quantifiers)

 • Cấu trúc Lúc đối chiếu ấn định lượng nhiều hơn:

S + V + more + cn.N + phàn nàn + N/ pronoun

S + V + more + unc.N + N/ pronoun

 • Cấu trúc Lúc đối chiếu ấn định lượng không nhiều hơn:

S + V + fewer + cn.N + phàn nàn + N/ pronoun

S + V + less + unc.N + phàn nàn + N/ pronoun

2. Câu căn vặn đuôi (Tag- questions)

* Nguyên tắc cộng đồng Lúc tạo ra lập thắc mắc đuôi:

– Nếu lời nói ở trước vệt phẩy là 1 trong những câu xác định, thắc mắc đuôi tiếp tục nên ở thể phủ ấn định.

Xem thêm: điểm chuẩn học viện cảnh sát 2022

Ex: She is in her dressroom, isn’t she?

– Nếu lời nói ở trước vệt phẩy là 1 trong những câu phủ ấn định, thắc mắc đuôi tiếp tục nên ở thể xác định.

Ex: Dat doesn’t love Duyen, does he?

* Cấu tạo ra của thắc mắc đuôi:

– Mệnh đề, trợ động kể từ + (not) + đại kể từ nhân xưng.

Ex: Nama is afraid, isn’t she?

Nama đang được kinh khủng, chính không?

Nama didn’t bởi her homework, did she?

Nama dường như không thực hiện bài xích tập dượt nhà đất của cô ấy, chính không?

* Ý nghĩa của câu vấn đáp Yes hoặc No so với thắc mắc đuôi:

Chúng tao cũng cần được nhằm ý cho tới chân thành và ý nghĩa của câu vấn đáp Yes hoặc No so với những thắc mắc đuôi.

Xét tình huống này:

Ex: You’re not going to tướng fly today, are you? Hôm ni các bạn không hẳn cất cánh à?

Yes. (= I am going) Có.

No. (= I’m not going) Không.

* Đối với những câu khẩu lệnh, thắc mắc đuôi tiếp tục dùng trợ động kể từ shall hoặc will.

Ex: Let’s go, shall we? Cùng lên đường thôi, được không’?

Open the window, will you? Mở hành lang cửa số rời khỏi, được không?

Don’t be a fool, will you? Đừng hâm như vậy chứ?

* Cách xây dựng thắc mắc đuôi mang đến toàn bộ những thì vẫn học:

a) Hiện bên trên đơn với tobe:

Ex: He is the most handsome, isn’t he? Anh ấy đẹp mắt trai nhất, chính không?

You are worried, aren’t you? Quý khách hàng đang được phiền lòng à?

– Đặc biệt: I am…, thắc mắc đuôi thực sự aren’t I:

Ex: I’m xinh đẹp, aren’t I? Tôi dễ thương, nên không?

– Với I am not, thắc mắc đuôi chính được xem là am I.

Ex: I am not your son, am I? Con ko nên là con cái u, nên không?

b) Thì lúc này đơn cùng theo với động kể từ thường: dùng trợ động từ does hoặc do tùy từng bộ phận công ty ngữ.

Ex: They lượt thích us, don’t they? Họ mến Cửa Hàng chúng tôi, nên không’?

She loves your son, doesn’t she? Đứa phụ nữ ấy yêu thương nam nhi các bạn, nên không?

c) Thì quá khứ đơn cùng theo với động kể từ thường: trợ động kể từ did; Thì quá khứ đơn với tobe: were hoăc was.

Ex: You lied to tướng her, didn’t you? Mày vẫn dối trá cô ấy, nên không?

She didn’t go there, did she? Bà ấy dường như không cho tới bại liệt, nên không?

She was kind, wasn’t she? Bác ấy rất tuyệt bụng, nên không?

d) Thì lúc này triển khai xong hoặc thì lúc này triển khai xong tiếp diễn: trợ động kể từ has hoặc have.

Ex: You guys have left, haven’t you? Chúng mi vẫn rời lên đường, nên không?

The rain has not stopped, has it? Trời ko tạnh mưa, nên không?

e) Thì quá khứ triển khai xong hoặc là thì quá khứ triển khai xong tiếp diễn: trợ động kể từ had:

Ex: She hadn’t met bầm before, had she?

Cô ấy thì trước đó chưa từng gặp gỡ tôi trước đó, nên không?

f) Thì sau này đơn:

Ex: It will rain, won’t it? Trời tiếp tục ụp mưa, nên không?

Your boyfriends will come to tướng the buổi tiệc ngọt, won’t they?

Những người các bạn trai của các bạn sẽ cho tới dự tiệc, nên không?

C. ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 CUỐI HỌC KÌ 2

I. Write the correct tense or size of the verbs in brackets.

 1. Last year I ___________ (join) a course to tướng research how to tướng make Eve decorations.
 2. Next month, the festival ___________ (take place) from June 25th to tướng July 2st.
 3. Right now, the stars _______________(parade) on the xanh lơ carpet at my CannesFilm Festival.

Xem đáp án

 1. joined
 2. will be taken place
 3. are parading

II. Find the word which has a different stress pattern from the other.

1. A. solar B. violation C. temperature D. generate
2. A. excellent B. amount C. alternative D. increase

Xem đáp án

 1. B
 2. A

III. Choose the correct answer A, B, C or D

1) _________, the hard rock Loudest Ever festival was canceled.

a) After raining heavily      b. When it rains heavily

c) Due to tướng heavy rain      d. Despite heavy rain

2) ________do people celebrate Madagascar? – They celebrate it with music, fireworks, lights and traditional sweets.

a) How     b. What     c. Why     d. Where

3) At 4 o’clock tomorrow evening, I ___________ the meeting on biological Change.

A) attended      B. have attended      C. will be attended      D. will be attending

4) Many chemicals that humans use have a damaging effect ______________environment.

a) on      b. in      c. to      d. for

5) Wind power nowadays is the most promising _____________ source of energy.

a) non-renewable      b. natural      c. limited      d. alternative

6) _____________home is located downtown, so sánh it’s very close to tướng my work.

a) Mine      b. Ours      c. Our      d. We

7) The use of wind energy is growing rapidly because it is widely available and _____________.

a) environmental friendly

b) environmentally friendly

c) environment friendly

d) friendly environmental

Xem đáp án

1. c 2. a 3. d 4. a 5. d 6. c 7. b

IV. Read the text and answer the following questions.

Martin Halstead is only 19 years old but already owns an airline company. Alpha One Airways will make its first flight on December 15th this year. The plane will fly from the Isle of Man (an island between England and Ireland) to tướng Edinburgh, the capital of Scotland. It will not carry many passengers as it is a small plane. The journey will take about 46 minutes. Tickets will be cheap and passengers won’t get any food or drinks on board. Will the company make money? No one knows – but most people think that one day Martin Halstead will succeed.

 1. When will Alpha One Airways make its first flight?

_______________________________________________

 1. Where will the plane fly from?

_______________________________________________

 1. Where will it fly to?

_______________________________________________

 1. Will it carry a lot of passengers? Why or why not?

_______________________________________________

 1. How long will the journey take?

_______________________________________________

Xem đáp án

 1. It will make its first flight on 15th December this year.
 2. The plane will fly from the Isle of Man (a famous island between Ireland and England).
 3. It will fly to tướng Edinburgh đô thị, the capital of Scotland.
 4. No, it won’t carry a lot of passengers because it is a small plane.
 5. The journey will take about 46 minutes.

D. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 7 (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài ghi chép xem thêm thêm:

 • Đề cương ôn đua học tập kì 2 toán 7 mới mẻ nhất
 • Đề cương ôn đua học tập kì 2 ngữ văn 7 mới mẻ nhất

Trên đấy là nội dung bài viết Đề cương ôn đua học tập kì 2 giờ anh 7 tiên tiến nhất. Các em sở hữu thấy nội dung bài viết vừa vặn cụ thể, rất đầy đủ và lại vừa vặn dễ dàng nắm bắt ko nào? Các em rất cần được tận dụng tối đa thời đặc điểm này cầm dĩ nhiên thiệt kỹ kiến thức và kỹ năng lớp 7 cũng chính vì phía trên đó là nền móng mang đến 2 năm khối bên trên. Chúc những em trở nên công!

Xem thêm: lịch thi đấu giải ngoại hạng anh hôm nay