đề cương ôn tập tiếng anh lớp 4 học kỳ 2

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 Nội dung ôn tập học kì II lớp 4 môn tiếng Anh ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Đề cương học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng hệ thống toàn bộ kiến thức quan trọng trong học kì 2 để ôn thi cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 hiệu quả.

Đề cương Tiếng Anh 4 học kì 2 còn có cả từ vựng, ngữ pháp trọng tâm, cùng đề ôn tập, giúp các em luyện giải các dạng câu hỏi thật nhuần nhuyễn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô xây dựng đề cương học kì 2 năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết:

Bạn đang xem: đề cương ôn tập tiếng anh lớp 4 học kỳ 2

Từ vựng trọng tâm học kì 2 tiếng Anh lớp 4

Từ vựng theo các chủ điểm sau: thời gian; nghề nghiệp; đồ ăn; miêu tả ngoại hình; ngày lễ; địa điểm; trang phục; số điện thoại; các con vật; chủ đề nghỉ hè

Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 4

Unit 11: What’s time is it?

– What’s time is it?

→ It’s + time.

– What time do you….?

→ I+ ….+ at (time)

Unit 12: What does your father do?

– What does your…..do?

→ He’s/ she’s a ……..

– Where does he/she works?

→ He/ she works in……

Unit 13: Would you like some milk?

– What is + your/ his/ her + favourite drink/food ?

→ It’s + ……

– Would you like some + ….?

→ Yes, please/ No, thanks.

Unit 14: What does he look like?

– What does he/ she look like?

→ He/ She + is + Adj.

– Who’s + Comparatives (Adj-er)?

→ S1 + is + Adj-er + than + S2.

Unit 15: When’s Children’s Day?

– When is + (festival)?

→ It’s on the + (ordinal number) + of + (month).

– What do you do at/ on + (festival)?

→ I/ We + (Verb).

Unit 16: Let’s go to the bookshop.

– Let’s go to the + (place).

→ Good idea!/ Sorry. I’m busy

-Why do you want to go to the…..?

→ Because I want to …….

Unit 17: How much is the T-shirt?

– How much is the ………?

→ It’s…..

– How much are the ………?

→ They’re

Unit 18: What’s your phone number?

– What’s your phone number?

→ It’s.. …

– Would you like to + V?

→ Yes, I’d love to/ Sorry, I can’t.

Unit 19: What animal do you want to see?

– What animal do you want to see?

→ I want to see……………

– What animal does he/she want to see?

→ He/ she wants to see……………

– Why + do/ does + (Subject) + like + …….?

→ S + like/ likes + …….. + because + they are + ……..

Unit 20: What are you going to do this summer?

– What are you going to do this summer?

→ I’m going to + (Verb).

– Where are you going to do this summer?

→ I’m going to + (Verb).

Đề ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 4

I. Odd one out:

1. Have breakfast have dinner have lunch go to bed
2. Farmer factory doctor driver
3. Bread beef pork chicken
4. Old clerk strong slim
5. Water orange juice milk fish
6. Nurse hospital field office
7. Taller young short big
8. Make banh chung wear new clothes get lucky money firework
9. Buy flowers decorate the house visit friends New Year
10. This thin thick thanks

II. Read and circle A, B or C:

1. What time is it? – …………………nine o’clock.

A. Its

B. It is

C. It’s is

2. …………do you get up? – I get up at 6 o’clock

A. What time

B. what

C. what’s

3. What time do you …………? – At 10 p.m

A. Have lunch

B. get up

C. go to bed

4. ………… does your father do? – He’s a teacher

A. When

B. what

C. where

5. My uncle is a ………… – He drives a taxi.

A. Driver

B. farmer

C. worker

6. ………… does a worker work?

A. What

B.where

C.when

7. A farmer………… in a …………

A. Work/ field

B. works/ field

C. field/ works

8. My sister is a clerk. She work in………… .

A hospital

B. a school

C. an office

9. ………… your favourite food?

A. Would

B. what

C. what’s

9. What’s your favourite drink?

A. It’s beef.

B. It’s apple juice.

C. It milk.

10.………… is his favourite drink.

A. Bread

B. rice

C. lemonade

11………… you like some lemonade?

A. Would

B. do

C. what

12.What does he ………… like? – He’s tall.

A. Do

B. slim

C. look

13. She is tall and

A. Taller

B. slim

C. short

14. What ……… they look like?

A. Do

B. does

C. are

15. Trang is ………… than Hoa.

A. Younger

B. young

C. younger than

16. ………… is smaller? – Jenny is.

A. Who’s

B. what

C. who

17. The mother is ………… than the sister.

A. Younger

B. old

C. older

18. When is………… ? –It’s on the first of June.

A. Christmas

B. Children’s Day

C. New Year

19. Teacher’s Day is on ………… .

A. The twentieth of November.

B. The first of January.

C. The twenty- fifth of December.

20. We …………banh chung and…………the house at Tet.

A. Make/ decorate

B. decorate/ make

C. makes/ decorates

21. Nam and his family watch ………… at Tet.

A. Firework display

B. display firework

C. firework displays

III. Matching:

A

A-B

Xem thêm: my sister...for you since yesterday

B

1. What time is it?

1-

a. A doctor works in a hospital

2. What time do you go to school?

2 –

b. He’s tall and slim.

3. When’s Children’s Day?

3 –

c. It’s seven thirty.

4. What does your father do?

4 –

d. He is a driver.

5. Where does a doctor work?

5 –

e. She decorates the house.

6. What’s your favourite food?

6 –

f. It’s lemonade.

7. What’s your favourite drink?

7 –

g. It’s on the first of June.

8. Would you like some bread?

8 –

h. It’s beef.

9. What does your brother look like?

9 –

i.I go to school at six thirty.

10. What does Mai do at Tet?

10 –

j. Yes, please.

IV. Reading:

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. my brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

A. Write True (T) or False (F):

1. Joe is in class 6A.

2. He has a brother.

3. His father is a farmer.

4. His mother works in a school.

5. His brother is a driver.

6. Joe is shorter than his brother.

7. He likes beef and orange juice.

B. Answers the questions:

1. How old is Joe?

…………………………………………………………………………..

2. What time does he get up?

…………………………………………………………………………

3. Where does his father do?

………………………………………………………………………….

4. What does his brother look like?

…………………………………………………………………………..

5. What do they do at Tet?

…………………………………………………………………………

V. Translate into English?

1. Bố tôi cao hơn mẹ tôi.

……………………………………………………………………………..

2. Tôi đi mua sắm và mặc quần áo mới vào ngày Tết.

…………………………………………………………………….

3. Tom đi ngủ vào lúc 9 giờ.

…………………………………………………………………………..

4. Một công nhân làm việc ở nhà máy.

………………………………………………………………………………

5. Thịt gà là thức ăn ưa thích của tôi.

………………………………………………………………….

VI. Put words in order:

1. is/ What/ wearing/ she/ ? /

__________________________________

2. wearing/ is/ She/ a white T-shirt/ skirt/and/ ./

__________________________________

3. trousers/ are/ How much/ the/ ?/

__________________________________

4. like/ crocodiles/ don’t/ because/ I/ they/ scary/ are/ ./

__________________________________

5. Children/ on Tet festival/ get lucky money/ ./

__________________________________

6. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like

__________________________________

7. like/ to/ picnic/ have/ Would/ with/ us?/ you/ a

__________________________________

8. do/ their/ they/ What/ free/ time?/ do/ in

__________________________________

9. I/ like/ very/ camels/ much./ don’t

__________________________________

10. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to

__________________________________

VII. Complete the sentences with the correct words.

1. We are ____ Vietnam

2. Minh goes to bed ____ten o’clock

3. I go to school ____ Monday _____ Friday

4. The post office is ____ to the cinema

5. Quan is reading books ___ the library

6. Phong …………… soccer with his friends every day.

7. She …………… to school in the morning.

8. We …………… English and Maths on Monday.

9. There …………… a table in my class.

10. Nam …………… up at five o’clock.

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 – go to bed; 2 – factory; 3 – Bread; 4 – clerk; 5 – fish;

6 – nurse; 7 – taller; 8 – firework; 9 – new year; 10 – this;

II. Read and circle A, B or C:

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – C; 9 – C; 10 – C;

11 – A; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – C; 18 – B; 19 – A; 20 – A; 21 – A;

III. Matching:

1 – c; 2 – i; 3 – g; 4 – d; 5 – a;

6 – h; 7 – f; 8 – j; 9 – b; 10 – e;

IV. Reading:

A. Write True (T) or False (F):

1 – F; 2 – T; 3 – F; 4 – F; 5 – F; 6 – T; 7 – T;

B. Answers the questions:

1 – he is 10 years old.

2 – He gets up at 6 o’clock.

3 – He works in a factory.

4 – He is tall and slim.

5 – They make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

V. Translate into English?

1 – My father is taller than my mother.

2 – I go shopping and wear new clothes at Tet.

3 – Tim goes to bed at 9 o’clock.

4 – A worker works at the factory.

5 – Chicken is my favorite food.

VI. Put words in order:

1 – What is she wearing?

2 – She is wearing a white T-shirt and skirt.

3 – How much are the trousers?

4 – I don’t like crocodiles because they are scary.

5 – Children get lucky money on Tet festival.

6 – What would you like for breakfast?

7 – Would you like have a picnic with us?

8 – What do they do in their free time?

9 – I don’t like camels very much.

10 – Why don’t we go to the zoo today?

VII. Complete the sentences with the correct words.

1. We are _from___ Vietnam

2. Minh goes to bed __at__ten o’clock

3. I go to school __from__ Monday __to___ Friday

4. The post office is _next___ to the cinema

5. Quan is reading books __in_ the library

6. Phong …….plays…….. soccer with his friends every day.

7. She …….goes…….. to school in the morning.

8. We ……..have……. English and Maths on Monday.

9. There …….is…….. a table in my class.

10. Nam ……gets……… up at five o’clock.

…………….

Xem thêm: lời bài hát quách beem gánh mẹ

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 Nội dung ôn tập học kì II lớp 4 môn tiếng Anh của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.