cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng

Câu hỏi:

08/02/2020 34,318

Bạn đang xem: cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng

A. hạn chế dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử lặn, tăng dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử trội

B. hạn chế dần dần tần số loại ren dị thích hợp tử, tăng dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử

Đáp án chủ yếu xác

C. hạn chế dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử trội, tăng dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử lặn

D . tăng dần dần tần số loại ren dị thích hợp tử, hạn chế dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B

Cấu trúc DT của quần thể tự động phối thay đổi qua chuyện những thể hệ theo phía hạn chế dần dần tần số loại ren dị thích hợp tử, tăng dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể với bộ phận loại ren là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là

A. 0,7

B. 0,3

C. 0,4

D. 0,5

Câu 2:

Thế hệ xuất trừng trị của một quần thể thực vật với loại ren Aa. Sau 5 mới tự động thụ phấn tính theo đòi lí thuyết thì tỉ trọng thể đồng thích hợp (AA và aa) nhập quần thể là

A. 1- (1/2)5

B. (1/2)5

C. (1/4)5

D. 1/5

Câu 3:

Quần thể tự động thụ phấn thuở đầu với toàn loại ren Aa, sau 3 mới tự động thụ phấn, tỉ trọng loại ren đồng thích hợp tồn bên trên nhập quần thể là

A. 25%

Xem thêm: bài phát biểu đám cưới họ nhà gái

B. 50%

C. 5%.

D. 87,5%.

Câu 4:

Một quần thể thực vật đang được ở hiện trạng thăng bằng DT với tần số loại ren aa là 0,16. Theo lý thuyết tần số alen A của quần thể này là

A. 0,4

B. 0,32

C. 0,48

D. 0,6

Câu 5:

Trong những quần thể tại đây, quần thể này với tần số alen a thấp nhất?

A. 0,3AA: 0, 5Aa: 0,2aa 

B.  0,2AA: 0, 8Aa

C. 0,5AA: 0, 4Aa: 0,1aa  

D. 0,4AA: 0,3Aa: 0,3aa

Câu 6:

Một quần thể thực vật lưỡng bội đang được ở hiện trạng thăng bằng DT với tần số alen a là 0,15. Theo lí thuyết, tần số loại ren Aa của quần thể này là

A. 25,5%

B. 12,75%

C. 72,25%.

D. 85%.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK