cách cân bằng phản ứng oxi hóa khửBài viết lách Phương pháp, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Phương pháp, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

Phương pháp, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Theo trình tự động 3 bước với vẹn toàn tắc:

Tổng electron nhường nhịn = tổng electron nhận

Bước 1. Xác lăm le sự thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 2. Lập thăng vì chưng electron.

Bước 3. Đặt những thông số tìm ra nhập phản xạ và tính những thông số sót lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng vì chưng electron, còn rất có thể cân đối phản xạ lão hóa – khử theo gót cách thức tăng – hạn chế số lão hóa với vẹn toàn tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa hạn chế.

- Phản ứng lão hóa – khử còn rất có thể được cân đối theo gót cách thức thăng vì chưng ion – electron: khi này vẫn đáp ứng nguyên lý thăng vì chưng electron tuy nhiên những yếu tắc nên được viết lách ở dạng ion trúng, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- Nếu nhập phản xạ lão hóa – khử có khá nhiều yếu tắc đem số lão hóa nằm trong tăng (hoặc nằm trong giảm) mà:

+ Chúng nằm trong một hóa học thì nên đáp ứng tỉ trọng số vẹn toàn tử của những yếu tắc nhập phân tử.

+ Chúng với mọi hóa học không giống nhau thì nên đáp ứng tỉ trọng số mol của những hóa học tê liệt theo gót đề mang lại.

* Với phù hợp hóa học hữu cơ:

- Nếu phù hợp hóa học cơ học trước và sau phản xạ mang 1 group vẹn toàn tử thay cho thay đổi và một vài group ko thay đổi thì nên xác lập số lão hóa của C vào cụ thể từng group rồi cân đối.

- Nếu phù hợp hóa học cơ học thay cho thay đổi toàn phân tử, nên cân đối theo gót số lão hóa tầm của C.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cân vì chưng phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác lăm le sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng vì chưng electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những thông số tìm ra nhập phản xạ và tính những thông số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2. Cân vì chưng phản xạ nhập hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản xạ phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân vì chưng phản xạ nhập hỗn hợp đem H2O tham lam gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản xạ phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. Cân vì chưng phản xạ lão hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ thông số của hóa học khử và hóa học lão hóa sau khoản thời gian cân đối là:

A. 4:3        B. 3:2        C. 3:4        D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhị vế: tăng 2KOH nhập vế nên, tăng H2O nhập vế trái ngược.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Quảng cáo

Câu 2. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số cân đối của FeSO4 và K2Cr2O7 thứu tự là:

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023

A. 6 ; 2        B. 5; 2        C. 6; 1        D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhị vế: tăng K2SO4 nhập về phải; tăng 7H2SO4 nhập vế trái ngược → tăng 7H2O nhập vế nên.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhị vế: tăng 2HNO3 nhập vế trái ngược trở thành 4HNO3, tăng 2H2O nhập vế nên.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân vì chưng phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhị vế: tăng 28 nhập HNO3 ở vế trái ngược, tăng 14H2O ở vế nên.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân vì chưng phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng thông số cân đối nhập phản xạ sau:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

A. 15        B. 14        C. 18        D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng thông số cân đối là 15

Câu 6. Cân vì chưng phản xạ lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. Xác lăm le thông số cân đối của KMnO4 nhập phản xạ sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2        B. 5        C. 7        D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Câu 8. Cân vì chưng phản xạ lão hóa – khử sau vì chưng cách thức thăng vì chưng e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 10 đem nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác lăm le loại phản xạ hóa học

 • Dạng 2: Xác lăm le hóa học khử, hóa học lão hóa nhập phản xạ hóa học

 • Dạng 3: Cách xác lập số lão hóa của những vẹn toàn tố

 • Dạng 5: Các dạng bài bác tập dượt về lão hóa - khử

 • Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

 • Dạng 7: Kim loại thuộc tính với axit

Đã đem điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: càng yêu nhau lâu người ta càng hiểu nhau sâu

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


phan-ung-hoa-hoc-phan-ung-oxi-hoa-khu.jspGiải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học