bảng đông từ bất quy tắc lớp 9

Tổng ăn ý những động kể từ bất quy tắc lớp 9

Bạn đang xem: bảng đông từ bất quy tắc lớp 9

Động kể từ bất quy tắc lớp 9 quan trọng vì thế nó là 1 trong những trong mỗi điểm ngữ pháp xuất hiện nay vô bài bác đua gửi cấp cho. Động kể từ bất quy tắc tương quan cho tới thật nhiều điểm ngữ pháp không giống tựa như các loại thì, câu ĐK, câu điều ước,… Vì vậy nằm trong lòng những động kể từ thông thường xuyên xuất hiện nay, nhất là vô công tác lớp 9, sẽ hỗ trợ chúng ta mạnh mẽ và tự tin rộng lớn Lúc thực hiện bài bác đua.

1. Bảng động kể từ bất quy tắc lớp 9

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân kể từ (V3) Ý nghĩa
be was/were been thì, là, bị. ở
bear bore borne mang, Chịu đựng dựng
become became become trở nên
begin began begun bắt đầu
bleed bled bled chảy máu
blow blew blown thổi
break broke broken đập vỡ
bring brought brought mang đến
build built built xây dựng
burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
buy bought bought mua
catch caught caught bắt, chụp
choose chose chosen chọn, lựa
come came come đến, cút đến
cost cost cost có giá bán là
cut cut cut cắt, chặt
dream dreamt dreamt mơ thấy
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
eat ate eaten ăn
fall fell fallen ngã, rơi
feed fed fed cho ăn, ăn, nuôi
feel felt felt cảm thấy
find found found tìm thấy, thấy
fly flew flown bay
forget forgot forgotten quên
get got got/ gotten có được
give gave given cho
go went gone đi
grow grew grown mọc, trồng
hang hung hung móc lên, treo lên
hear heard heard nghe
hide hid hidden giấu, trốn, nấp
hit hit hit đụng
hurt hurt hurt làm đau
keep kept kept giữ
know knew known biết, quen thuộc biết
lay laid laid đặt, để
learn learnt/ learned learnt/ learned học, được biết
leave left left ra cút, nhằm lại
lend lent lent cho mượn (vay)
let let let cho luật lệ, nhằm cho
lie lay lain nằm
light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
lose lost lost làm mất mặt, mất
make made made chế tạo nên, sản xuất
mean meant meant có nghĩa là
meet met met gặp mặt
pay paid paid trả (tiền)
put put put đặt, để
read read read đọc
ride rode ridden cưỡi
ring rang rung rung chuông
rise rose risen đứng dậy, mọc
run ran run chạy
say said said nói
see saw seen nhìn thấy
sell sold sold bán
send sent sent gửi
shoot shot shot bắn
show showed shown/ showed cho xem
sing sang sung ca hát
sink sank sunk chìm, lặn
sit sat sat ngồi
sleep slept slept ngủ
speak spoke spoken nói
spend spent spent tiêu sài
stand stood stood đứng
steal stole stolen đánh cắp
sweep swept swept quét
swim swam swum bơi; lội
take took taken cầm, lấy
teach taught taught dạy, giảng dạy
tear tore torn xé, rách
tell told told kể, bảo
think thought thought suy nghĩ
throw threw thrown ném, liệng
wear wore worn mặc
win won won thắng, chiến thắng
write wrote written viết

2. Bài tập dượt động kể từ bất quy tắc lớp 9 sở hữu đáp án

Chia động kể từ vô ngoặc theo đuổi quá khứ hoặc quá khứ phân từ

 1. My dad has never ……………… (let) bủ have a boyfriend.
 2. I ……………… (do) my reports yesterday.
 3. The xe đạp has been ……………… (sell).
 4. John already ……………… (eat) all the cake.
 5. Because he hadn’t ……………… (pay) the bill, the electricity went off.
 6. I have never ……………… (sing) in public before.
 7. It ……………… (take) two hours đồ sộ drive đồ sộ Ho Chi Minh City.
 8. She had ……………… (wear) her purple hat many times.
 9. It ……………… (be) hot last night.
 10. I ……………… (meet) Jenny at the weekend.
 11. Joana ……………… (write) a letter đồ sộ her parents.
 12. Bill ……………… (run) after the bus.
 13. I have ……………… (write) four essays this week.
 14. Min had never ……………… (speak) Korean before she came đồ sộ Seoul.
 15. My mom wasn’t at trang chủ. She had ……………… (go) đồ sộ the market.

Xem thêm: ăn mì tôm sống có béo không

Đáp án

 1. let
 2. did
 3. sold
 4. ate
 5. paid
 6. sung
 7. took
 8. worn
 9. was
 10. met
 11. wrote
 12. ran
 13. written
 14. spoken
 15. gone

 
Để sẵn sàng thiệt đảm bảo chất lượng mang đến kì đua gửi cấp cho, ngoài bảng động kể từ bất quy tắc lớp 9, JES còn bổ sung cập nhật một bài bác tập dượt nhỏ nhằm mục tiêu gom chúng ta rèn luyện ngay lập tức những gì tiếp tục học tập. Đừng quên đánh giá đáp án nhằm review đúng mực chừng hiểu và lưu giữ bài bác của chúng ta nhé!
Xem thêm: Bảng động kể từ bất quy tắc vừa đủ và mới nhất nhất
 

Xem thêm: top 6 kem trị nám tốt nhất