bài tập về phân số lớp 4

Mở đầu về phân số 

Khái niệm phân số: Mỗi phân số sở hữu tử số và kiểu mẫu số. Tử số là số bất ngờ ghi chép bên trên gạch men ngang. Mẫu số là số bất ngờ không giống 0 ghi chép bên dưới vệt gạch men ngang.

Bạn đang xem: bài tập về phân số lớp 4

Ví dụ: Các phân số là: $\frac{1}{2};\frac{3}{197};\frac{26}{51};\frac{103}{104};\frac{0}{1354}$

Thương của phép tắc phân chia số bất ngờ mang đến số bất ngờ (khác 0) hoàn toàn có thể ghi chép trở nên một phân số, tử số là số bị phân chia và kiểu mẫu số là số phân chia.

Ví dụ: $5:17=\frac{5}{17}$                     $26:327=\frac{26}{327}$

BÀI TẬP

Bài 1: Viết những phân số sau:

a)Ba phần năm

b)Mười nhị phần mươi ba

  1. c) Mười tám phần nhị mươi lăm

d)Năm mươi sáu phần chín mươi chín

Bài 2: Đọc những phân số sau:

$\frac{6}{7};\frac{3}{28};\frac{19}{31};\frac{33}{44}\frac{70}{100}$   
Bài 3: Lấy ví dụ về :

  1. 5 phân số to hơn 1
  2. 5 phân số nhỏ thêm hơn 1

 Rút gọn gàng phân số

Hiểu đặc điểm cơ bạn dạng của phân số:

+Nếu nhân cả tử và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vì như thế phân số đang được mang đến.

+Nếu cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang đến một số trong những bất ngờ không giống 0 thì sau khoản thời gian phân chia tớ được một phân số vì như thế phân số đang được mang đến.

Để rút gọn gàng phân số tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

+Xem xét tử số và kiểu mẫu số nằm trong phân chia không còn mang đến số bất ngờ này to hơn 1.

+Chia tử số và kiểu mẫu số mang đến số bại.

+Cứ thực hiện như vậy cho tới khi sẽ có được phân số tối giản

Thông thông thường khi rút gọn gàng phân số là cần được phân số tối giản. Một phân số ko thể rút gọn gàng được nữa gọi là phân số tối giản

Chú ý khi rút gọn gàng tớ phụ thuộc vào những tín hiệu phân chia không còn đang được học tập, tín hiệu phân chia không còn mang đến 2, 3, 5, 9. Và đặc biệt quan trọng cần với những bảng nhân, bảng phân chia nhằm rút gọn gàng thời gian nhanh rộng lớn.

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số sau: $\frac{84}{51}$

Phân tích: Dựa nhập tín hiệu phân chia không còn tớ thấy cả tử và kiểu mẫu đều phân chia không còn mang đến 3. Nên tiếp tục rút gọn gàng cả tử và kiểu mẫu mang đến 3.

Giải:

$\frac{84}{51}=\frac{84:3}{51:3}=\frac{28}{17}$

BÀI TẬP

Bài 1: Rút gọn gàng những phân số sau trở nên phân số tối giản:

a)$\frac{16}{24}$               b) $\frac{35}{45}$             

c) $\frac{49}{28}$              d) $\frac{64}{96}$                  

Bài 2: Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

a) $\frac{64}{96}=\frac{32}{...}=\frac{...}{24}=\frac{8}{...}=\frac{...}{6}=\frac{2}{...}$

b) $\frac{4}{3}=\frac{12}{...}=\frac{...}{27}=\frac{108}{...}=\frac{...}{243}=\frac{972}{...}$

Bài 3: Rút gọn gàng những phân số sau trở nên phân số tối giản:

a) $\frac{3535}{2525}$                   b) $\frac{5454}{7272}$               

c) $\frac{787878}{666666}$           d) $\frac{7575}{125125}$      

e) $\frac{101101}{123123}$

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

Cần nhớ:

a)Khi quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

_Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhị.

_Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhị nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhất.

b)Nếu kiểu mẫu số của phân số loại nhị nhưng mà phân chia không còn mang đến kiểu mẫu số của phân số loại nhất thì tớ hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số như sau:

_Lấy kiểu mẫu số cộng đồng là kiểu mẫu số của phân số loại nhị.

_Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy kiểu mẫu số loại nhị mang đến kiểu mẫu số loại nhất.

_Nhân cả tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

_Giữ nguyên vẹn phân số loại hai

Chú ý: Ta thông thường lấy kiểu mẫu số cộng đồng là số bất ngờ nhỏ nhất không giống 0 và nằm trong phân chia không còn mang đến toàn bộ những kiểu mẫu.

Ví dụ: Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số:

a)$\frac{2}{3}$ và $\frac{4}{5}$

Mẫu số chung: 3 x 5 = 15

Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số tớ có:

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 5}{3\times 5}=\frac{10}{15}$ ; $\frac{4}{5}=\frac{4\times 5}{5\times 5}=\frac{20}{25}$

b)$\frac{3}{7}$ và  $\frac{4}{21}$

Phân tích: tớ thấy 21 : 7 = 3 nên kiểu mẫu số cộng đồng của nhị phân số là 21

Giải:

Mẫu số chung: 21

Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số tớ có:

$\frac{3}{7}=\frac{3\times 3}{7\times 3}=\frac{9}{21}$ và không thay đổi phân số $\frac{4}{21}$

BÀI TẬP

Bài 1: Quy đồng kiểu mẫu số những phân số:

a)$\frac{3}{5}$ và $\frac{1}{6}$                                                b)$\frac{4}{7}$ và $\frac{1}{2}$

c) $\frac{8}{11}$và $\frac{9}{4}$                                              d) $\frac{2}{9}$ và $\frac{7}{13}$

Bài 2: Quy đồng kiểu mẫu số những phân số:

a)$\frac{3}{4}$ và $\frac{5}{8}$                                                b)$\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{9}$

c) $\frac{4}{5}$và $\frac{12}{35}$                                            d) $\frac{9}{10}$ và $\frac{28}{30}$     

Bài 3: Viết những phân số sau trở nên những phân số sở hữu kiểu mẫu số là 10:

$\frac{18}{36};\frac{14}{35};\frac{27}{45};\frac{40}{50}$

SO SÁNH PHÂN SỐ

Kiến thức cần thiết nhớ

a)So sánh nhị phân số nằm trong mẫu: Chỉ cần thiết đối chiếu nhị tử sổ

- Phân số này sở hữu tử số nhỏ thêm hơn thì phân số bại nhỏ thêm hơn.

- Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số bại to hơn.

- Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số cân nhau.

b)So sánh nhị phân số không giống kiểu mẫu số

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số bại , rồi đối chiếu tử số của nhị phân số mới mẻ.

  1. c) Hai phân số sở hữu nằm trong tử số ( không giống 0): Chỉ cần thiết đối chiếu nhị kiểu mẫu số

- Phân số này sở hữu kiểu mẫu số to hơn thì phân số bại nhỏ thêm hơn.

- Phân số này sở hữu kiểu mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số bại to hơn.

- Nếu kiểu mẫu số cân nhau thì nhị phân số cân nhau.

Chú ý: Phía bên trên là phía dẫn những kĩ năng đối chiếu phân số cở bạn dạng của đái học tập, còn một số trong những cơ hội đối chiếu nâng lên sẽ tiến hành ghi chép cụ thể nhập nội dung bài viết sau.

BÀI TẬP

Bài 1: Trong những phân số $\frac{2}{3};\frac{4}{6};\frac{5}{3};\frac{18}{24};\frac{25}{15};\frac{50}{30};\frac{50}{70};\frac{75}{45};\frac{125}{75}$

a)Các phân số vì như thế $\frac{2}{3}$

b)Các phân số vì như thế $\frac{5}{3}$

Bài 2: Hãy dò xét số bất ngờ x, biết: $\frac{5}{6}=\frac{x}{18}$ 

Bài 3: Tìm b biết:$\frac{b-3}{18}=\frac{4}{5}$

Bài 4: Điền vệt ( >;<;=)

a)$\frac{3}{5}$ .......$\frac{4}{5}$                                              b)$\frac{6}{7}$ ...... $\frac{4}{7}$

c) $\frac{32}{15}$...... $\frac{32}{15}$                                       d) $\frac{187}{200}.....\frac{178}{200}$

Bài 5: So sánh những cặp phân số sau: 

a)$\frac{4}{25};\frac{7}{5}$                                                      b)$\frac{5}{6};\frac{11}{30}$              

c)$\frac{15}{8};\frac{7}{3}$                                                      d)$\frac{3}{10};\frac{4}{15}$

Bài 6: So sánh nhị phân số

a)$\frac{2}{3}$ và $\frac{3}{4}$                               b)$\frac{3}{14}$ và$\frac{2}{13}$

Xem thêm: my sister...for you since yesterday

c)$\frac{4}{9}$ và$\frac{3}{10}$                              d) $\frac{12}{25}$ và$\frac{20}{39}$

Bài 7: Tìm một hoặc nhị phân số ở thân mật nhị phân số sau:

a)$\frac{4}{7}$ và $\frac{6}{7}$                            $\frac{4}{5}$ và$\frac{1}{5}$

b) $\frac{5}{7}$ và $\frac{5}{9}$                           $\frac{1}{5}$ và $\frac{1}{2}$

Bài 8: Tìm những phân số vừa vặn to hơn $\frac{3}{5}$ vừa vặn nhỏ thêm hơn $\frac{4}{5}$ và đều phải sở hữu kiểu mẫu số là 12

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Kiến thức cần thiết nhớ:

Cùng kiểu mẫu số: Muốn nằm trong nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số, tớ nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu mẫu số

Ví dụ: $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=\frac{2+3}{5}=\frac{5}{7}$

Khác kiểu mẫu số: Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tớ quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số , rồi nằm trong nhị phân số bại.

Ví dụ: $\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{5}{10}+\frac{2}{10}=\frac{7}{10}$

Khi triển khai phép tắc nằm trong nhị phân số, nếu như phân số chiếm được ko tối giản thì tớ rút gọn gàng trở nên phân số tối giản

BÀI TẬP

Bài 1: Tính:

a)$\frac{2}{3}+\frac{5}{3}$                                                    b)$\frac{8}{11}+\frac{12}{11}$

c) $\frac{1}{8}+\frac{3}{8}+\frac{5}{8}$                               d) $\frac{6}{13}+\frac{9}{13}+\frac{12}{13}$

Bài 2: Tính:

a)$\frac{4}{5}+\frac{3}{4}$                                                    b)$\frac{7}{4}+\frac{7}{6}$

c) $\frac{9}{8}+\frac{5}{16}$                                                 d) $\frac{39}{45}+\frac{13}{15}$

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a)$\frac{1}{7}+\frac{2}{7}+\frac{3}{7}+\frac{4}{7}+\frac{5}{7}+\frac{6}{7}$                                           

b) $\frac{2}{3}+\frac{4}{6}+\frac{6}{9}+\frac{8}{12}+\frac{10}{15}+\frac{12}{18}$

Bài 4: Trong một ngày , team I sửa được $\frac{2}{7}$km lối, team II sửa được $\frac{3}{7}$ km lối, team III sửa được rộng lớn team II $\frac{1}{7}$ km lối. Hỏi nhập một ngày, cả tía team bại sửa được từng nào ki-lô-mét lối ?

Bài 5: Mẹ mua sắm về một chai dầu rán. Tuần lễ đầu đang được sử dụng $\frac{1}{3}$l dầu, tuần lễ sau đang được sử dụng $\frac{1}{4}$l dầu thì nhập chai còn $\frac{1}{6}$l dầu. Hỏi khi đầu nhập chai bại sở hữu bao nhiêu lít dầu rán ?

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Kiến thức cần thiết nhớ:

Trừ nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số: Muốn trừ nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang đến tử số của phân số loại nhị và không thay đổi kiểu mẫu số.

Ví dụ: $\frac{5}{7}-\frac{2}{7}=\frac{5-2}{7}=\frac{3}{7}$

Trừ nhị phân số không giống kiểu mẫu số: Muốn trừ nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tớ quy đòng kiểu mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số bại.

Ví dụ: $\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{6}$

Khi triển khai phép tắc trừ nhị phân số, nếu như phân số chiếm được ko tối giản thì tớ rút gọn gàng trở nên phân số tối giản

Bài 1: Tính:

a)$\frac{7}{9}-\frac{5}{9}$                                                             b)$\frac{17}{12}-\frac{5}{12}$

c) $\frac{9}{7}-\frac{6}{5}$                                                            d) $\frac{21}{18}-\frac{10}{9}$

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính:

a)$\frac{78}{42}-\frac{4}{7}$                                                             b) $\frac{100}{110}-\frac{56}{88}$

c) $\frac{75}{35}-\frac{11}{7}+\frac{21}{49}$                                   d) $\frac{99}{72}-\frac{15}{40}-\frac{1212}{1616}$

Bài 3: Tìm x:

a)x + $\frac{4}{7}$ = $\frac{7}{4}-\frac{1}{4}$                                                 b)$\frac{9}{2}$ + ( x - $\frac{3}{4}$ )= $\frac{25}{4}$

c)$\frac{5}{7}+\frac{4}{5}$ - x = $\frac{9}{7}$                                                   d) 4 + x + $\frac{3}{4}$ = $\frac{17}{2}$

Bài 4: Hai chúng ta Hòa và Bình chạy thi đua bên trên và một phần đường. Hòa chạy 1 phút được $\frac{4}{5}$ phần đường, Bình chạy 1 phút được $\frac{3}{4}$ phần đường. Hỏi nhập một phút chúng ta này chạy thời gian nhanh rộng lớn và rộng lớn từng nào phần phần đường ?

Bài 5: Một hình chữ nhật sở hữu chu vi là $\frac{35}{4}$ m, chiều lâu năm là $\frac{11}{3}$ m. Hỏi chiều rộng lớn thông thường chiều lâu năm từng nào mét ?

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Kiến thức cần thiết nhớ

1,Cách triển khai phép tắc nhân

-Muốn nhân nhị phân số, tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

      $\frac{a}{b}\times \frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$

-Trường phù hợp sở hữu quá số là số bất ngờ. cũng có thể ghi chép gọn gàng như sau:

          VD1: $2\times \frac{3}{5}=\frac{2\times 3}{5}$

          VD2: $\frac{3}{5}\times 2=\frac{3\times 2}{5}$

*Chú ý: + Trước khi tính, hoàn toàn có thể rút gọn gàng phân số ( nếu như cần)

               + Sau khi tính, cần thiết rút gọn gàng phân số và để được phân số tối giản.

Bài tập

Bài 1: Tính:

a) $\frac{7}{9}\times \frac{6}{7}$                                                   b)$\frac{5}{16}\times \frac{24}{11}$  

c) $\frac{8}{22}\times 33$                                                               d) $9\times \frac{5}{7}$

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)$\frac{1\times 2\times 3\times 4}{2\times 3\times 4\times 5}$                                          b)$\frac{2}{3}\times \frac{3}{4}\times \frac{4}{5}$

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)$\frac{2}{3}\times \frac{4}{5}+\frac{1}{3}\times \frac{4}{5}$                                      b) $\frac{11}{21}\times \frac{7}{4}+\frac{5}{4}\times \frac{11}{21}$

c) $\frac{23}{14}\times \frac{6}{13}-\frac{9}{14}\times \frac{6}{13}$                             d) $\frac{1}{2}\times \frac{6}{7}+\frac{1}{4}\times \frac{6}{7}+\frac{1}{8}\times \frac{6}{7}$

Bài 4: Một hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn $\frac{6}{7}$ m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn $\frac{1}{2}$ m. Tính:

a)Chu vi hình chữ nhật bại.

b)Diện tích của hình chữ nhật bại ?

Bài 5: Một siêu thị bán tốt 75 chai dầu rán, từng chai sở hữu $\frac{2}{5}$l dầu. thạo rằng từng lít dầu rán khối lượng $\frac{9}{10}$ kilogam. Hỏi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam dầu rán ?

PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Kiến thức cần thiết nhớ

1,Cách triển khai phép tắc chia

-Muốn phân chia nhị phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

          $\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times \frac{d}{c}$

Phân số $\frac{d}{c}$ gọi là phân số hòn đảo ngược của phân số $\frac{c}{d}$

-Trường phù hợp phép tắc phân chia sở hữu một số trong những bất ngờ. cũng có thể ghi chép gọn gàng như sau:

          VD1: $3:\frac{4}{5}=\frac{3\times 5}{4}$

          VD2: $\frac{4}{5}:3=\frac{4}{5\times 3}$

*Chú ý: + Trước khi tính, hoàn toàn có thể rút gọn gàng phân số ( nếu như cần)

               + Sau khi tính, cần thiết rút gọn gàng phân số và để được phân số tối giản.

BÀI TẬP

Bài 1: Tính:

a)$\frac{4}{9}:\frac{5}{3}$                                                              b)$\frac{7}{6}:\frac{4}{3}$

c) $\frac{9}{8}:\frac{4}{3}$                                                             d) $\frac{1}{7}:\frac{5}{28}$

Bài 2Tìm x:

a)$\frac{3}{4}:\frac{6}{x}:\frac{8}{7}=\frac{3}{8}:\frac{4}{5}:\frac{6}{7}$                                        b)$\frac{2}{5}:\frac{x}{3}:\frac{7}{4}=\frac{24}{315}$ 

Bài 3: Hộp kẹo khối lượng $\frac{3}{5}$kg. Hộp bánh khối lượng $\frac{4}{5}$kg. Hỏi:

a)Hộp kẹo sở hữu lượng vì như thế từng nào phần vỏ hộp bánh ?

b)Hộp bánh sở hữu lượng vì như thế từng nào phần vỏ hộp kẹo ?

Bài 4: Một hình chữ nhật sở hữu diện tích S $\frac{8}{15}$m2, chiều rộng lớn $\frac{2}{3}$m ?

a)Tính chiều lâu năm hình chữ nhật ?

b)Chiều rộng lớn vì như thế bao nhiêu phần chiều lâu năm ?

Bài 5: Một người bán tốt $\frac{5}{6}$ tạ gạo, nhập bại số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ là $\frac{1}{3}$ tạ. Hỏi người bại bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo nếp ?

--------------

HẾT

Xem thêm: 12 giờ trưa là am hay pm

Khi thực hiện tư liệu sở hữu thuế tầm mối cung cấp bên trên internet

 Cộng đồng zalo giải đáo bài bác tập 

Các chúng ta học viên nhập cuộc group zalo nhằm trao thay đổi trả lời bài bác tập luyện nhé 

Con sinh vào năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh vào năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh vào năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh vào năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh vào năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046