bài tập toán lớp 1 cơ bản

Trọn cỗ Bài tập dượt Toán lớp 1 phong phú và đa dạng những bài bác kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên chung nhỏ bé ôn tập dượt. Phụ Huynh Công Nghệ gửi các bạn đầy đủ cỗ Bài tập dượt Toán lớp 1 chung cha mẹ rất có thể với mọi nhỏ bé tập luyện và ôn tập dượt những kỹ năng vẫn học tập.

Các Việc lớp 1 học tập kì 1 theo phương thức dễ dàng thực hiện mang lại bé

bài toán lớp 1
Các Việc đơn giản và giản dị chung nhỏ bé ôn tập dượt con kiến thức

So sánh

Bài 1: Viết lốt <, >, = vô khu vực chấm.

1 …. 23 … 13 … 4
3 … 35 … 25 … 2
5 … 42 … 31 … 5
2 … 54 … 14 … 4
4 … 35 … 52 … 3
3 …. 51 …. 43 …. 1

Bài 2. Điền số tương thích vô khu vực chấm.

3 < … < 56 < …… < 86 > … > 4
10 > … > 88 > … > 65 < … < 7
4 < ….. < 61 < … < 33 > … > 1
0 < ….. < 29 > … > 78 < … < 10
6 > ….. > 42 < … < 45 > … > 3

Bài 3. Số?

7 < …..….. > 81 > …..
4 < …..6 > …..8 < …..
7 > …..9 > …..5 > …..
8 = …..….. < 3….. < 8
….. < 4….. < 29 > ….

Bài 4. > , < , =?

Bài 5. Điền lốt >, < , = tương thích vô dù trống không.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1 cơ bản

Đáp án

Bài 1:

1 < 23 > 13 < 4
3 = 35 > 25 > 2
5 < 42 < 31 < 5
2 < 54 > 14 = 4
4 > 35 = 52 < 3
3 < 51 < 43 > 1

Bài 2:

3 < 4 < 56 < 7 < 86 > 5 > 4
10 > 7 > 88 > 7 > 65 < 6 < 7
4 < 5. < 61 < 2 < 33 > 2 > 1
0 < 1 < 29 > 8 > 78 < 9 < 10
6 > 5 > 42 < 3 < 45 > 4 > 3

Bài 3:

7 < 89 > 81 > 0
4 < 56 > 78 < 9
7 > 69 > 85 > 4
8 = 82 < 37 < 8
3 < 41 < 29 > 8

Bài 4:                                      

9 < 2 + 8   10 > 10 – 25 + 4 = 4 + 5
7 > 8 – 5    8 = 7 + 19 – 2 < 8 + 1

Bài 5:

12 + 6 > 4 + 310 + 0 = 0 + 10
15 + 0 = 15 – 09 – 5 < 12
8 – 5 < 8 – 413 + 2 > 6 – 4

>> Xem thêm:

Công thức tính chu vi hình chữ nhật. Bài tập dượt và bài bác giải toán chu vi lớp 3

Cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 4, sở hữu bài bác tập dượt và điều giải

Viết mặt hàng số

Bài 1. 

Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: …………………………………………………….

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………..

Bài 2. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ……………………………………..

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………..

Bài 3. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ……………………………………………….

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ……………………………………………..

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ……………………………………………

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………………

Đáp án:

Bài 1:

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 0, 2, 4, 5, 8, 9 

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 9, 8, 5, 4, 2, 0

Bài 2:

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 1, 3, 5, 6, 8, 9

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 9, 8, 6, 5, 3, 1

Bài 3. 

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .10, 11, 13, 15, 16, 18

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 18, 16, 15, 13, 11, 10

Bài 4. 

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 5, 7, 10, 11, 13, 18

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: .18, 13, 11, 10, 7, 5

Bài 5. 

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 10, 11, 12, 14, 17, 19

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 19, 17, 14, 12, 11, 10

Tìm số lớn số 1 và nhỏ bé nhất

Bài 1.

 • Khoanh tròn xoe vô số rộng lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15
 • Khoanh tròn xoe vô số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

 • Khoanh tròn xoe vô số rộng lớn nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19
 • Khoanh tròn xoe vô số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
 • Khoanh tròn xoe vô số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
 • Khoanh tròn xoe vô số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 3. Số tròn xoe chục nhỏ bé nhất sở hữu nhị chữ số là:

A. 10                B. 90            C. 100              D. 80

Bài 4. Số nhỏ bé nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23     B. 31         C. 18           D. 69

Bài 5. Số lớn số 1 trong những số sau là: 13, 30, 7, 88, 69

A. 13     B. 30         C. 88           D. 69

Đáp án

Bài 1.

 • Khoanh tròn xoe vô số rộng lớn nhất: 19 
 • Khoanh tròn xoe vô số nhỏ bé nhất: 8

Bài 2

 • Khoanh tròn xoe vô số rộng lớn nhất: 20
 • Khoanh tròn xoe vô số nhỏ bé nhất: 10 
 • Khoanh tròn xoe vô số rộng lớn nhất: 19 
 • Khoanh tròn xoe vô số nhỏ bé nhất: 8

Bài 3. Số tròn xoe chục nhỏ bé nhất sở hữu nhị chữ số là: A. 10           

Bài 4. Số nhỏ bé nhất trong những số sau là: 18

Bài 5. Số lớn số 1 trong những số sau là: 88

Cộng, trừ vô phạm vi 10

Bài 1. Tính.

3 – 1 = ……

0 + 5 = …..

1 + 1 + 3 = …..

2 + 3 = ……

3 – 2 = ……

2 + 2 + 1 = …..

1 + 4 = ……

4 + 0 = ……

3 + 1 + 0 = ……

Bài 2. Số?

5 – 3 = 1 + …..

6 – 3 = …….+ 0

3 – 1 = 0 + …….

6 – 2 = …… + 2

…. – 2 = 4 – 1

4 + 2 = ….. + 0

Bài 3. Số?

….. + 5 = 8

7 – 3 = ……

7 – …. = 6

…. + 1 = 8

6 + …. = 7

2 + ….. = 7

Bài 4. Điền số?

…. = 17 + 3

18 = 13 + ….

19 = …. + 2

10 = …. + 4

10 – … = 2

… + 2 = 2 + 8

Bài 5. Đặt tính rồi tính.

9 – 6………………………10 + 0………………………8 – 5………………………6 + 4 ……… ……… ………. .
5 + 5………………………5 + 4………………………10 – 9………………………7 + 3 ………. ……….. ………. 

Đáp án:

Bài 1:

3 – 1 = 2

0 + 5 = 5

1 + 1 + 3 = 5

2 + 3 = 5

3 – 2 = 1

2 + 2 + 1 = 5

1 + 4 = 5

4 + 0 = 4

3 + 1 + 0 = 4

Bài 2:

5 – 3 = 1 + 1

6 – 3 = 3 + 0

3 – 1 = 0 + 2

6 – 2 = 2 + 2

5 – 2 = 4 – 1

4 + 2 = 2 + 0

Bài 3:

3 + 5 = 8

7 – 3 = 4

7 – 1 = 6

7 + 1 = 8

6 + 1 = 7

2 + 5 = 7

Bài 4:

20 = 17 + 3

18 = 13 + 5

19 = 17 + 2

10 = 6 + 4

10 – 8 = 2

8 + 2 = 2 + 8

Bài 5. Đặt tính rồi tính.

9 – 6     9-    6     310 + 0    10+   0    108 – 5    8-   5     36 + 4      6+.  4   10
5 + 5     5+.  5   105 + 4     5+   4     910 – 9     10-     9        17 + 3      7+   3    10 

>> Xem thêm:

Công thức và phương pháp tính hình vuông vắn lớp 3

Xem thêm: lời bài hát dương hồng loan áo mới cà mau

STEAM sở hữu khó khăn không? Bế Tắc kíp mang lại con trẻ học tập STEAM tức thì bên trên nhà?

Giải Việc sở hữu điều văn

Bài 1. Viết phép tắc tính tương thích.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm: 2 quyển vở

Có vớ cả: ….. quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tắc tính tương thích.

 Có:12 loại kẹo

thêm: 3 loại kẹo

Có vớ cả: …. loại kẹo?

Bài 3. Viết phép tắc tính tương thích.

Có: 6 ngược cam

Cho đi: 3 ngược cam

Tất cả có: …. ngược cam?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải Việc theo dõi tóm lược sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có vớ cả: ……cây hoa

Đáp án:

Bài 1: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 quyển vở..

Bài 2: 12 + 3 = 15. Có toàn bộ 15 loại kẹo..

Bài 3: 6 – 3 = 3. Có toàn bộ 3 ngược cam.

Bài 4: 10 + 8 = 18. Có toàn bộ 18 ngược bóng.

Bài 5: 15 + 4 = 19. Có toàn bộ 19 cây hoa.

Các Việc lớp 1 học tập kì 2 ôn tập dượt mang lại bé

Các số điểm 100

Bài 1. Viết những số kể từ 90 cho tới 100

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Viết số vô khu vực trống:

Số ngay lập tức trước của 99 là …….. ; 70 bao gồm …….. Chục và ……. Đơn vị

Số ngay lập tức trước của 79 là …….. ; 25 bao gồm …….. Chục và ……. Đơn vị

Bài 3. Viết những số kể từ 88 cho tới 99

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Viết số vô khu vực trống:

Số ngay lập tức sau của 40 là …….. ; 69 bao gồm …….. Chục và ……. Đơn vị

Số ngay lập tức sau của 71 là …….. ; 89 bao gồm …….. Chục và ……. Đơn vị

Bài 5. Viết những số kể từ 59 cho tới 69

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

Bài 1: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Bài 2:

Số ngay lập tức trước của 99 là 98 ; 70 bao gồm 7 chục và 0 đơn vị

Số ngay lập tức trước của 79 là 78 ; 25 bao gồm 2 chục và 5 đơn vị

Bài 3: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Bài 4: 

Số ngay lập tức sau của 40 là 41; 69 bao gồm 6 chục và 9 đơn vị

Số ngay lập tức sau của 71 là 72; 89 bao gồm 8 chục và 9 đơn vị

Bài 5: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Độ nhiều năm và đo phỏng dài

Bài 1. Điền vô khu vực trống:

Số 15 bao gồm …… chục và …… đơn vị

Số 25 bao gồm …… chục và …… đơn vị

Bài 2. Điền vô khu vực trống

Số 69 bao gồm …… chục và …… đơn vị

Số 18 bao gồm …… chục và …… đơn vị

Bài 3. Điền vô khu vực trống

Số ….. Gồm 2 chục và 6 đơn vị chức năng.

Số ….. Gồm 6 chục và 9 đơn vị chức năng.

Số ….. Gồm 3 chục và 8 đơn vị chức năng.

Bài 4. Tính:

10cm + 40cm = …….

20cm + 40cm = …….

30cm + 40cm = …….

Bài 5. Tính:

60cm + 10cm = …….

35cm + 20cm = …….

30cm + 60cm = …….

Đáp án:

Bài 1:

1 chục và …… đơn vị

chục và …… đơn vị

Bài 2:

chục và …… đơn vị

chục và …… đơn vị

Bài 3: 26, 69, 28

Bài 4: 50 centimet, 60 centimet, 70cm

Bài 5: 70 centimet, 55 centimet, 90cm

Cộng, trừ ko lưu giữ vô phạm vi 100

Thời gian giảo, giờ và lịch

 • Trên mặt mày đồng hồ thời trang sở hữu kim cụt chỉ giờ và kim nhiều năm chỉ phút.
 • Khi kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số này thì đồng hồ thời trang đang được chỉ giờ tê liệt.

Bài 1. 

Đồng hồ nước đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số 8. Đồng hồ nước chỉ …… giờ.

Bài 2.

Đồng hồ nước đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số 5. Đồng hồ nước chỉ …… giờ.

Bài 3. 

Đồng hồ nước đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ.

Bài 4. 

Đồng hồ nước đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số 7. Đồng hồ nước chỉ …… giờ.

Bài 5. 

Đồng hồ nước đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số chín. Đồng hồ nước chỉ …… giờ.

Đáp án:

Bài 1: 8 giờ.

Bài 2: 5 giờ.

Bài 3: 2 giờ.

Bài 4: 7 giờ.

Bài 5: 9 giờ.

Những Việc lớp 1 nâng lên mang lại con trẻ tập luyện tư duy

Ngoài những bài bác tập dượt cơ bạn dạng, đơn giản và giản dị. Ba u cũng nên mang lại nhỏ bé demo mức độ với những câu bài bác tập dượt nâng lên. Giúp nhỏ bé tập luyện suy nghĩ và nâng lên trí não.

bài toán lớp 1
Bài tập dượt nâng lên chung nhỏ bé tập luyện trí não

Bài 1. 

Con gà mẹ của doanh nghiệp An sau 2 tuần một ngày vẫn đẻ được một số ít trứng. quý khách hàng An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 ngược trứng. Hỏi con kê này đã đẻ được bao nhiêu ngược trứng?

Bài 2. 

Hè vừa vặn rồi, các bạn Bình về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 2 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần 3 ngày. Hỏi các bạn Bình vẫn về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 3. 

An sở hữu thấp hơn Bình 4 hòn bi, Bình sở hữu thấp hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn sở hữu bao nhiêu hòn bi, hiểu được An sở hữu 5 hòn bi.

Bài 4. 

Số tuổi hạc của An và Ba nằm trong lại ngay số tuổi hạc của Lan và của Hương nằm trong lại. An nhiều tuổi hạc rộng lớn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hạc rộng lớn hoặc không nhiều tuổi hạc rộng lớn Lan?

Bài 5. 

Anh sở hữu 15 hòn bi đỏ loét và 10 hòn bi thâm. Anh mang lại em 5 hòn bi. Hỏi anh còn từng nào hòn bi?

Đáp án:

Bài 1:

2 tuần một ngày = 15 ngày

3 ngày đẻ 2 ngược thì 15 ngày đẻ được:

(15 : 3) x 2 = 10 (quả)

Đáp án: 10 ngược trứng

Bài 2:

Đổi một tuần 2 ngày = 9 ngày

1 tuần 3 ngày = 10 ngày

Số ngày các bạn Bình vẫn về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài là:

9 + 10 = 19 (ngày)

Đáp số: 19 ngày

Bài 3:

Bình sở hữu số hòn bi là:

5 + 4 = 9 (hòn bi)

Căn sở hữu số hòn bi là:

9 + 3 = 12 (hòn bi)

Bài 4: Ba không nhiều tuổi hạc rộng lớn Lan

Bài 5:

Tổng số bi anh sở hữu là:

15 + 10 = 25 (hòn)

Anh sót lại số bi là:

25 – 5 = trăng tròn (hòn)

Đáp số: trăng tròn hòn bi

>> Xem thêm:

Phát triển IQ và EQ: Nền tảng thành công xuất sắc sau này của trẻ

8 Loại hình lanh lợi là gì? Cách phân biệt mô hình lanh lợi ở trẻ

Tổng kết

Phụ Huynh Công Nghệ vẫn tổ hợp lại những kỹ năng cơ bạn dạng và nâng lên cho những nhỏ bé nằm trong ôn tập dượt. Với những bài bác tập dượt cụ thể cho những em học viên tìm hiểu thêm, chung những em bên nhau gia tăng lại những kỹ năng vẫn học tập. Chúc những em học tập tốt! Tham khảo thêm thắt nhiều nội dung bài viết có lợi bên trên trang web Phụ Huynh Công Nghệ nhé. 

Xem thêm: tả đồ dùng học tập lớp 4 ngắn gọn