bài tập câu điều kiện loại 1 có đáp án

Câu ĐK loại 1 với mệnh đề “If” là 1 trong dạng câu ĐK cơ bạn dạng được dùng thông thường xuyên không chỉ có nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh từng ngày mà còn phải nhập cả văn ghi chép. Vậy chúng tớ hãy cùng nằm trong Trung tâm luyện ganh đua IELTS Vietop ôn luyện qua chuyện các bài bác tập luyện câu ĐK loại 1 dưới phía trên nhé!

Bài tập luyện câu ĐK loại 1

Tổng quan tiền về câu ĐK loại 1

Cấu trúc

MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆNMỆNH ĐỀ CHÍNH
If + S + V-s/es (hiện bên trên đơn),S + will/must/can/may/should/ought vĩ đại + V(nguyên thể) + O.

Cách dùng

CÁCH DÙNGVÍ DỤ
Diễn mô tả Dự kiến về một vấn đề, một hành vi hoàn toàn có thể xẩy ra nhập sau này.If she stays up late, she will be tired.(Nếu cô ấy thức muộn, cô ấy tiếp tục mệt nhọc.)
Cảnh báo hoặc rình rập đe dọa.If you continue doing that, I will Call the police. (Nếu các bạn cứ nối tiếp thực hiện thế, tôi tiếp tục gọi công an.)
Dùng nhằm khêu gợi ý một điều gì cơ.If you want vĩ đại buy a birthday cake, I will help you.(Nếu bạn thích mua sắm một cái bánh sinh nhật, tôi tiếp tục giúp đỡ bạn.)

Xem thêm: Cách dùng động kể từ khuyết thiếu (Modal Verbs) nhập IELTS Writing

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 1 có đáp án

Lưu ý

 1. Cấu trúc Unless:
Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V(nguyên thể) + O.
= If S don’t/doesn’t V(nguyên thể), S + will (not) + V(nguyên thể) + O.

E.g: Unless you study hard, you will fail the test. = If you don’t study hard, you will fail the test. (Nếu các bạn ko học tập chuyên cần, các bạn sẽ trượt bài bác kiểm tra)

 1. Có thể dùng thì lúc này đơn ở cả nhị mệnh đề nhập tình huống thể hiện tại một hành vi này tiếp nối theo dõi sau đó 1 hành vi khác:
If + S + V-s/es, S + V-s/es + O.

E.g: If she earns any money, she spends it. (Nếu cô ấy thực hiện rời khỏi đồng này thì tiếp tục xài đồng ấy.)

 1. Có thể sử dụng thì sau này nhập mệnh đề điều kiện:
If + S + will + V(nguyên thể), S + will + V(nguyên thể) + O.

E.g: If you will wait a few minutes, I will help you. (Nếu các bạn ngóng một vài ba phút, tôi tiếp tục giúp đỡ bạn.)

 1. Có thể dùng thì lúc này tiếp nối hoặc lúc này hoàn thiện nhập mệnh đề ĐK “IF”:
If + S + am/is/are + V-ing, S + will + V(nguyên thể) + O.
If S + have/has + V(p2), S + will + V(nguyên thể) + O.

E.g: If they’re expecting a lot of customers, the supermarket will need a nice decoration. (Nếu chúng ta đang được ước muốn có tương đối nhiều khách hàng rộng lớn, khu chợ cần phải có một sự tô điểm thích mắt.)

 1. Sử dụng thì sau này tiếp nối hoặc sau này hoàn thiện nhập tình huống hoàn toàn có thể xẩy ra nhập sau này và nhấn mạnh vấn đề sự liên tiếp, tình trạng ra mắt của hành vi hoặc biểu hiện hoàn thiện của hành động:
If + S + V-s/es, S + will be V-ing + O.
If + S + V-s/es, S + will have V(p2) + O.

E.g: If we go home page early, we will be watching TV together. 

(Nếu công ty chúng tôi về mái ấm sớm, công ty chúng tôi tiếp tục nằm trong coi TV.)

 1. Thể hiện tại sự đồng ý, mang lại phép:
If + S + V-s/es, S + can + V(nguyên thể) + O.

E.g: If it’s sunny tomorrow, we can go vĩ đại the beach. 

(Nếu mai trời nắng nóng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường biển lớn.)

Tham khảo: Cách sử dụng cấu trúc “So”, “Too”, “Either”, “Neither” nhập tiếng Anh

 1. Thể hiện tại khêu gợi ý, ý kiến đề nghị, sự răn dạy nhủ:
If S + V-s/es, S + would lượt thích to/must/have to/should + V(nguyên thể) + O.

E.g: If you want vĩ đại get a high score, you should study hard. 

(Nếu bạn thích đạt điểm trên cao, bạn phải học tập chuyên cần.)

Tham khảo: Một số cấu hình câu ý kiến đề nghị nhập giờ đồng hồ Anh thông thườn nhất

 1. Với câu khẩu lệnh, tớ hoàn toàn có thể ẩn mái ấm ngữ ở mệnh đề chính:
If + S + V-s/es, V(nguyên thể) + O.

E.g: If you are hungry, eat this cake. (Nếu các bạn đói, hãy ăn cái bánh này.)

Xem thêm:

Câu ĐK quánh biệt: Lý thuyết và bài tập vận dụng

Đảo ngữ câu điều kiện: lý thuyết và bài tập vận dụng có đáp án

Nắm có thể câu ĐK loại 4 chỉ nhập 5 phút kèm bài tập

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 có đáp án

công thức câu điều kiện loại 1

Bài 1: Fill in the blank with the right form

 1. If I ______(go) out tonight, I ______(go) with my friends.
 2. If you ______(stay) up late, you ______(be) exhausted.
 3. If I ______(not meet) him today, I ______(phone) him.
 4. If Mary ______(come), they ______(be) happy.
 5. If we ______(continue) staying here, we ______(be) late.
 6. If we ______(go) on holiday this summer, we ______(visit) Tokyo.
 7. If it ______(rain) too much, he ______(stay) at home page.
 8. If the baby ______(eat) all the candies, he ______(feel) sick.
 9. If my family ______(not want) vĩ đại go out, I ______(cook) for dinner.
 10. The coffee ______(taste) bad unless you ______(add) the milk.
 11. We ______(not win) the match unless he ______(play) with us.
 12. If the weather ______(be) nice, we ______(have) a picnic.
 13. She ______(be) surprised if her ex-boyfriend ______(get) married.
 14. I ______(come) early if I ______(not have) anything vĩ đại vì thế.
 15. He ______(buy) a new xế hộp if he ______(have) enough money.
 16. If you ______(not come) with mạ, I ______(not go) vĩ đại her birthday tiệc nhỏ.
 17. If Lisa ______(forget) doing homework, the teacher ______(give) her a low mark.
 18. If we ______(recycle) more, we ______(help) our planet.
 19. Unless it ______(be) sánh expensive, I ______(buy) it.
 20. Unless they ______(wear) coats, they ______(feel) cold.

Bài 2: Choose the correct answer

 1. ______ (they/be) happy if they ______(do) that?
 • Will be – do
 • Will they be – do
 • Are they – will do
 1. Unless we ______(start) now, we ______(not finish) the lesson on time.
 • start – won’t finish
 • will start – don’t finish
 • starts – won’t finish
 1. Your mother ______(feel) happy if you ______(give) her some flowers.
 • feels – give
 • will feel – give
 • will feel – gives
 1. Peter ______(take) a xe taxi if it ______(rain).
 • will take – rains
 • takes – rains
 • takes – will rain
 1. If he ______(go) vĩ đại the bar, he ______(listen) vĩ đại the loud music.
 • go – will listen
 • goes – listens
 • goes – will listen
 1. The lesson ______(begin) as soon as you ______(be) ready.
 • will begin – are
 • will begin – will be
 • begins – are
 1. If my brother ______(study abroad), I ______(feel) lonely without him.
 • studies abroad – feel
 • studies abroad – will feel
 • study abroad – will feel
 1. If I ______(go) vĩ đại the supermarket, I ______(buy) some potatoes.
 • will go – buy
 • go – will buy
 • go – buy
 1. His parents ______(be) angry if he ______(smoke).
 • are – smokes
 • are – will smoke
 • will be – somes
 1. If you ______(be) thirsty, ______(drink) some water.
 • are – will drink
 • will be – drink
 • are – drink
 1. What ______(happen) if you ______(not go) vĩ đại school tomorrow?
 • happens – don’t go
 • will happen – don’t go
 • will happen – doesn’t go
 1. If he ______(not hurry up), he ______(be) late.
 • won’t hurry up – will be
 • don’t hurry up – will be
 • doesn’t hurry up – will be
 1. If you ______(eat) too much, you ______(be) fat.
 • eat – will be
 • eat – are
 • will eat – are
 1. They ______(not know) the truth unless you ______(tell) them.
 • don’t know – tell
 • won’t know – tell
 • won’t know – tells
 1. If she ______(get) a haircut, she ______(look) better.
 • gets – looks
 • will get – looks
 • gets – will look

Bài 3: Rewrite with the same meaning

 1. If you don’t vì thế this now, you will regret it.
 2. I will feel bored if my best friend doesn’t come vĩ đại the tiệc nhỏ with mạ.
 3. We won’t talk vĩ đại her if she doesn’t apologize.
 4. The baby will cry louder if they don’t give him some toys.
 5. If she doesn’t promise vĩ đại come back home page early, her father won’t let her go.
 6. If we don’t buy a good map, we will be lost.
 7. If Mary doesn’t have enough money, she won’t buy that xế hộp.
 8. You can’t have many job opportunities if you don’t have an IELTS degree.
 9. If you don’t eat less, you can’t lose weight.
 10. If he doesn’t speak Korean, he can’t transcript those Korean books.

Bài 4: Rewrite sentences using words given

 1. If / we / not / go shopping / soon / we / be / late.
 2. If Sarah / not be / ready / by 8 a.m / I / go / without her.
 3. If / you / send / your mother / this letter / it / come / vĩ đại / her / tomorrow.
 4. She / get / the / job / if / she / vì thế / well / in / interview.
 5. They / not miss / the flight / if they / be / in a hurry.
 6. He / learn / quickly / if / he / practice / frequently.
 7. If / it / rain / they / postpone / the match.
 8. You / not be able vĩ đại sleep / if / you watch / this horror movie.
 9. I / go / shopping / with / my mother / if / I / have / time.
 10. If / you / be / hungry / eat / something.

Bài 5: Complete the first conditional sentences. Use the present simple or the will size of the verbs in brackets.

 1. If I ______(study) hard, I ______(improve) my English.
 2. Theresa ______(go) vĩ đại nhật bản if she ______(get) a cheap flight.
 3. If her boyfriend ______(not call) today, she ______(leave) him.
 4. If the phone ______(ring), ______(you/answer) it?
 5. What ______(you/do) if you ______(not find) your wallet?
 6. He ______(find) a part time job if he ______(keep) looking.
 7. If you ______(feel) unwell tomorrow, ______(take) a rest.
 8. If they ______(not tell) us, we ______(keep) asking.
 9. ______(you/let) mạ go if I ______(promise) vĩ đại come back early?
 10. He ______(eat) some popcorn if he ______(feel) hungry.

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì quá khứ đơn

Cách trị âm bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with the right form

 1. go – will go
 2. stay – will be
 3. don’t meet – will phone
 4. comes – will be
 5. continue – will be
 6. go – will visit
 7. rains – will stay
 8. eats – will feel
 9. don’t want – will cook
 10. will taste – add
 11. won’t win – plays
 12. is – will have
 13. will be – gets
 14. will come – don’t have
 15. will buy – has
 16. don’t come – won’t go
 17. forgets – will give
 18. recycle – will help
 19. is – will buy
 20. wear – will feel

Bài 2: Choose the correct answer

 1. Will they be – do
 2. start – won’t finish
 3. will feel – give
 4. will take – rains
 5. goes – will listen
 6. will begin – are
 7. studies abroad – will feel
 8. go – will buy
 9. will be – smokes
 10. are – drink
 11. will happen – don’t go
 12. doesn’t hurry up – will be
 13. eat – will be
 14. won’t know – tell
 15. gets – will look

Bài 3: Rewrite with the same meaning

 1. Unless you vì thế this now, you will regret it.
 2. I will feel bored unless my best friend comes vĩ đại the tiệc nhỏ with mạ.
 3. We won’t talk vĩ đại her unless she apologizes.
 4. The baby will cry louder unless they give him some toys.
 5. Unless she promises vĩ đại come back home page early, her father won’t let her go.
 6. Unless we buy a good map, we will be lost.
 7. Unless Mary has enough money, she won’t buy that xế hộp.
 8. You can’t have many job opportunities unless you have an IELTS degree.
 9. Unless you eat less, you can’t lose weight.
 10. Unless he speaks Korean, he can’t transcript those Korean books.

Bài 4: Rewrite sentences using words given

 1. If we don’t go shopping soon, we will be late.
 2. If Sarah isn’t ready by 8 a.m. I will go without her.
 3. If you send your mother this letter, it will come vĩ đại her tomorrow.
 4. She will get the job if she does well in the interview.
 5. They won’t miss the flight if they are in a hurry.
 6. He will learn quickly if he practices frequently.
 7. If it rains, they will postpone the match.
 8. You won’t be able vĩ đại sleep if you watch this horror movie.
 9. I will go shopping with my mother if I have time.
 10. If you are hungry, eat something.

Bài 5: Complete the first conditional sentences. Use the present simple or the will size of the verbs in brackets.

 1. study – will improve
 2. will go – gets
 3. doesn’t Call – will leave
 4. rings – will you answer
 5. will you vì thế – don’t find
 6. will find – keeps
 7. feel – take
 8. don’t tell – keep
 9. Will you let – promise
 10. will eat – feels

Xem thêm:

Bài tập luyện câu điều kiện 1, 2 và 3 – Conditional Sentences type 1, 2 and 3

Xem thêm: top 6 kem trị nám tốt nhất

Tổng phù hợp bài bác tập luyện trắc nghiệm câu ĐK có đáp án

Tổng hợp bài bác tập luyện câu ĐK có đáp án mới nhất

Trên đó là kỹ năng tổng quan tiền và một trong những dạng bài bác tập luyện câu ĐK loại 1. Không chỉ ôn luyện kỹ năng, chúng ta lưu giữ cả thực hành thực tế với bài bác tập luyện thông thường xuyên nhằm thích nghi rộng lớn với dạng câu ĐK này nhé. Chúc chúng ta đạt điểm trên cao câu ĐK thưa riêng biệt và môn giờ đồng hồ Anh thưa chung!